• Biyoloji 1 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
I Üreme II Enerji kullanmaIII İç dengeyi düzenlemeYukarıdakilerden hangileri tüm canlılarda görülür?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Hidroksit iyonları derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazla olan çözeltilere ne denir?

A) Asidik
B) Bazik
C) Nötr
D) Seyreltik 37

Soru 3
I Organik bileşikler, inorganik bileşiklere göre daha karmaşık ve çeşitlidir. II Doğada bulunan organik bileşiklerin çoğu organizmalar tarafından üretilir.Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, beş karbonlu monosakkaritlerdendir?

A) Glikoz
B) Riboz
C) Fruktoz
D) Galaktoz

Soru 5
I Maltoz II LaktozIII SakkarozYukarıda verilen disakkaritlerden hangileri bitki hücrelerinde üretilir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 6
Trigliseritlerde gliserol ile yağ asitlerinin aralarında kurulan kimyasal bağa ne ad verilir?

A) Ester
B) Glikozit
C) Peptit
D) Hidroliz

Soru 7Bu Sorular www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Proteinlerin temel yapı birimine ne ad verilir?

A) Gliserol
B) Monosakkarit
C) Nükleik asit
D) Aminoasit

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal tepkimelerdeki katalizörler için yanlış bir bilgidir?

A) Tepkimeyi hızlandırır.
B) Aktivasyon enerjisini düşürür.
C) Tepkimeden sonra miktarı azalır.
D) Canlı hücrelerdeki biyolojik katalizörlere enzim denir.

Soru 9
Enzimlerin etkinliğini durduran maddelere ne ad verilir?

A) Aktivatör
B) İnhibitör
C) Substrat
D) Aktivasyon enerjisi

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir?

A) A
B) D
C) C
D) E

Soru 11Bu Test www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi nükleik asitlerde bulunan pürin grubu bazlardandır?

A) Adenin
B) Timin
C) Sitozin
D) Urasil

Soru 12
Hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiş nükleotit yapılı bileşiğe ne ad verilir?

A) ATP
B) DNA
C) mRNA
D) tRNA

Soru 13
17.yüzyılın sonlarında kendi geliştirdiği mikroskopla bir hücreli canlıları, bakteri ve sperm hücrelerini inceleyen bilim adamı kimdir?

A) Robert Hooke
B) Robert Brown
C) Theodore Schwann
D) Anton van Leeuwenhock

Soru 13
I Taşıma sırasında hücre enerji (ATP) harcar. II Maddeler yarı geçirgen zardan, derişimlerinin yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru hareket eder.Pasif taşıma ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 15
Derişimi hücre içine göre daha düşük olan çözeltilere ne denir?

A) Turgor
B) İzotonik
C) Hipotonik
D) Hipertonik

Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde hücre duvarı bulunmaz?

A) Alg
B) Mantar
C) Bakteri
D) Alyuvar

Soru 17
Sarı, kırmızı ve turuncu renkli pigmentleri içeren plastitlere ne ad verilir?

A) Koful
B) Lökoplast
C) Kromoplast
D) Mikrotübüller

Soru 18
I Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrelerde farklılık gösterebilir. II Çekirdekçik, hücrede tüm organellerin üretiminden sorumludur.III Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde çekirdekçik sayısı daha az bulunur.Hücre çekirdekçiği ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 19
Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryot hücre yapısına sahiptir?

A) Bakteriler
B) Algler
C) Mantarlar
D) Bitkiler

Soru 20
Endosimbiyosis hipotezi, aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin oluşmasını açıklamaktadır?

A) Ribozom
B) Lizozom
C) Koful
D) Mitokondri

1.D 2.B 3.C 4.B 5.B 6.A 7.D 8.C 9.B 10.C 11.A 12.A 13.D 14.B 15.C 16.D 17.C 18.A 19.A 20.D