• Biyoloji 2 – Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilen sınıflandırma yöntemlerinden hangisi ampirik (yapay) sınıflandırma kurallarınca yapılmamıştır?

A) Doğadaki canlılar bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki gruptur.
B) Hayvanlar yaşam ortamlarına göre; karada, suda ve havada yaşayanlar olmak üzere sınıflanır.
C) Hayvanlar alemi, insanlara olan etkilerine göre; faydalılar, zararlılar ve gereksizler olarak gruplanır.
D) Omurgalı hayvanlar, anatomik, fizyolojik ve embriyolojik benzerliklerine göre; balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere gruplanır.

Soru 2
Farklı canlı türlerine ait aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi sınıflandırma kurallarına göre doğru yazılmıştır?

A) Felis domesticus
B) FELİS leo
C) canis Lupus
D) canis FAMİLİARİS

Soru 3
Canlıların akrabalık derecesi ile ilgili,
I. Türden aleme doğru artar.
II. Kromozom sayısı aynı olanların akrabalık derecesi fazladır.
III. Akrabalık arttıkça protein benzerliği de artar.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
Sınıflandırma basamaklarında türden aleme doğru gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Benzer şubeler sınıfı oluşturur.
B) Benzer aileler takımı oluşturur.
C) Benzer cinsler sınıfı oluşturur.
D) Benzer aileler alemi oluşturur.

Soru 5
Bazı bakterilerde uygun olmayan ortam şartlarında su kaybederek ve kalın bir örtü oluşturarak kendilerini koruma altına aldıkları yapı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Mezozom
B) Kamçı
C) Endospor
D) Kapsül

Soru 6
Bakterilerde gözlenen konjugasyon olayı için,
I. Sonucunda bakteri sayısı artmaz.
II. Oluşan bakteriler genetik olarak birbirinin aynısıdır.
III. Oluşan bakteriler ortam koşullarına karşı dayanıksızdır.
verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III

Soru 7
Protista grubuna ait canlıların oluşturduğu kolonilere aşağıdakilerden hangisi örnek verilmez?

A) Volvoks
B) Öglena
C) Pandorina
D) Eudorina

Soru 8
Oluşturdukları yalancı ayaklarını besin alımında ve aktif hareket etmede kullanan protista canlılarına aşağıda verilenlerden hangisi örnek gösterilmez?

A) Radiolaria
B) Paramesyum
C) Foraminifera
D) Amip

Soru 9
Mantarlar aleminin üyelerinde görülen özellikler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) Miselyumları ile hem ortama tutunur hem de beslenirler.
B) Çok hücreli olanlarında hif adı verilen ipliksi yapılar bulunur.
C) Genellikle eşeyli ve eşeysiz evrenin birbirini takip ettiği üreme şekline sahiptir.
D) Fotosentez koşulları oluştuğunda ototrof, oluşmadığında heterotrof beslenir.

Soru 10
• İletim demetlerinin gövdedeki dizilişi düzenlidir.
• Enine kalınlaşmayı sağlayan kambiyum dokusu bulunur.
• Kökleri kazık kök şeklindedir.
Verilen özelliklere sahip bitkilere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez?

A) Lale
B) Badem
C) Bakla
D) Domates

Soru 11
Omurgasız hayvanların eklem bacaklı grubunun içerisinde değerlendirilen böceklerle ilgili olarak,
I. Vücutları baş, gövde ve karın olmak üzere üç bölümden oluşur.
II. İki çift ayak, üç çift kanat taşırlar.
III. Trake solunumu yaparlar.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 12
Aşağıda verilen omurgalı hayvan gruplarından hangisi soğukkanlı olup kış uykusuna yatar?

A) Penguen
B) Ayı
C) Kemikli balık
D) Timsah

Soru 13
Memeli canlılarla ilgili,
I. Olgun alyuvarları çekirdeksizdir.
II. Akciğerlerinde alveol vardır.
III. Yavrularını doğurur ve sütle beslerler.
özelliklerinden hangileri omurgalı hayvanların diğer sınıflarında görülmez?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 14
Ülkemizde biyoçeşitliliğin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yıllık ortalama sıcaklığın 20-30 °C arasında değişmesi
B) Güneyde ve kuzeyde kıyıya paralel uzanan sıra dağların olması
C) Ortalama yıllık yağışın bölgelere göre farklılık göstermesi
D) Bölgeler arasında yükselti farklılıklarının olması

Soru 15
İnsan etkisinden kaynaklanan bazı uygulamalar ile biyolojik çeşitliliğin olumsuz yönde etkilenmesine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilmez?

A) Düzensiz kentleşme
B) Kontrolsüz avcılık
C) Depremler
D) Aşırı otlatma

Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferde bulunan kirleticilere örnek değildir?

A) Kükürt dioksit
B) Karbondioksit
C) Karbonmonoksit
D) Azot dioksit

Soru 17
Orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi en fazla yüzdeye sahiptir?

A) İnsan kaynaklı
B) Yıldırım
C) Enerji nakil hattı
D) Trafik

Soru 18
Antimikrobiyal özellikleri ve gıdaların doğal renginin korunması amacıyla sosis, salam ve sucuk gibi ürünlerde kullanılan katkı maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Olestra
B) Melamin
C) Sodyum nitrit ve nitrat
D) Benzoik asit

Soru 19
Aşağıda verilen kimyasallardan hangisi doğal toprak kirliliğine neden olabilir?

A) Pestisid
B) Asbest
C) Herbisit
D) İnsektisit

Soru 20
I. Düşük kalorili kömür kullanma
II. Kükürt oranı yüksek kömür kullanımı
III. Yanlış yakma tekniklerinin uygulanması
Verilenlerden hangileri ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğine nedenlerindendir?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

1.D 2.A 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.B 9.D 10.A 11.C 12.D 13.D 14.A 15.C 16.B 17.A 18.C 19.B 20.D