• Biyoloji 5 – Test 7Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyonlar ile gerçekleşir?

A) Solunum
B) Aktif taşıma
C) Fotosentez
D) Kasların kasılması

Soru 2
I. Fotofosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Substrat düzeyde fosforilasyon
Yukarıdaki fosforilasyon çeşitlerinden hangileri ile fotosentezde ATP sentezlenir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Aşağıdaki canlı alemlerinin hangisinde kemoototrof bireyler bulunur?

A) Hayvanlar
B) Bitkiler
C) Mantarlar
D) Bakteriler

Soru 4
Fotosentez tepkimelerinde hidrojen kaynağı olarak;
I. H2O
II. H2S
III. H2 hangilerinin kullanımında yan ürün olarak oksijen (O2) gazı açığa çıkar?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Fotosentezde havadaki CO2’in bağlanarak glikoz sentezlenmesi işlemi kloroplastların hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Grana
B) Stroma
C) Ara lamel
D) İç zar

Soru 6
Aşağıdaki görünür ışık renklerinden hangisinde, fotosentez miktarı en düşüktür?

A) Mavi
B) Yeşil
C) Kırmızı
D) Mor

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi fotosentezde görev yapan elektron taşıma sistemi (ETS) molekülü değildir?

A) Plastokinon
B) Ferrodoksin
C) Plastosiyanin
D) Oksijen

Soru 8
Nitrit bakterileri, kemosentezde enerji kaynağı olarak aşağıdaki inorganik maddelerden hangisini kullanır?

A) Demir
B) Kükürt
C) Hidrojen
D) Amonyum

Soru 9
Glikolizde substratların oksidasyonu sırasında moleküllerden ayrılan hidrojenler (elektronlar), aşağıdaki moleküllerden hangisine aktarılır?

A) NAD+
B) FAD
C) Pirüvik asit
D) Asetaldehit

Soru 10
Aşağıdaki insana ait vücut hücrelerinden hangisinde laktik asit fermentasyonu görülür?

A) Sinir hücresi
B) Epitel doku hücresi
C) İskelet kası hücresi
D) Karaciğer hücresi

Soru 11
I. DNA
II. Klorofil
III. Ribozom
Yukarıdakilerden hangileri kloroplast ve mitokondri organellerinin her ikisinde de ortak bulunan yapılardır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinin oksijenli solunumu ile yıkımında amonyak (NH3) açığa çıkar?

A) Amino asit
B) Yağ asidi
C) Gliserol
D) Glikoz

Soru 13
İnsanda aynı göreve sahip olan hücreler bir araya gelerek aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

A) Organ
B) Doku
C) Sistem
D) Organizma

Soru 14
I. Uyarılan sinir hücresi sayısı
II. İletilen impuls sayısı
III. Aksiyon potansiyeli
IV. Sinir hücresinde uyartının iletilme hızı
Uyartı şiddetinin artması yukarıdakilerden hangilerinin artmasına neden olur?

A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve III
D) I, II, III ve IV

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi beynin sağ yarım küresinin görevidir?

A) Konuşma ve yazma
B) Bilimsel yetenek
C) Sanat yeteneği
D) Düşünme ve mantık

Soru 16
Koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronlarının taşıdığı impulsların geçtiği ve burada sınıflandırıldıktan sonra uç beyne iletildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pons
B) Beyincik
C) Talamus
D) Hipotalamus

Soru 17
Olayları unutma, tekrar tekrar sorma, zihinsel kapasitede azalma, konuşma bozukluğu, dikkati toparlayamama şeklinde kendini gösterir. Gençlerde de görülebilir, ancak genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar. Bu sinir sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Menenjit
B) Epilepsi
C) Parkinson
D) Alzheimer

Soru 18
Aşağıdaki hipofiz hormonlarından hangisi hipofizin arka lobundan salgılanır?

A) Büyüme hormonu (STH)
B) Melanosit uyarıcı hormon (MSH)
C) Antidiüretik hormon (ADH)
D) Tiroit uyarıcı hormon (TSH)

Soru 19
Aşağıdaki duyulardan hangisini algılayan reseptörler alt deride bulunmaz?

A) Ağrı
B) Işık
C) Basınç
D) Sıcaklık

Soru 20
Göz küresinin önden arkaya doğru çapının artması veya göz merceğinin normalden daha şişkin olup kırıcılığının fazla olması sonucunda görüntü retinanın önüne düşer ve uzağı iyi görememe sorunu ortaya çıkar. Bu göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prespitlik
B) Hipermetrop
C) Astigmat
D) Miyop

1. A 2. A 3. D 4. A 5. B 6. B 7. D 8. D 9. A 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15. C 16. C 17. D 18. C 19. B 20. D