• Biyoloji 7 – Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Kısa dalga boylu ışınlar ile ilgili olarak,
I. Mor ötesi ve X ışınları örnek verilebilir.
II. Enerji yükü değerleri düşüktür.
III. DNA yapısını bozabilirler.
verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 2
İnorganik maddeler ışık enerjisi kullanılarak X olayı ile Y’ye, Y ise Z olayı ile hücredeki yaşamsal aktiviteler için gerekli olan ATP’yi oluşturmada kullanılmaktadır.
Buna göre X, Y ve Z için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X : Fotosentez Y : Besin Z : Solunum
B) X :Solunum Y : Besin Z :Fotosentez
C) X :Fotosentez Y : Su Z :Solunum
D) X :Solunum Y : Su Z :Fotosentez

Soru 3
ATP molekülü hidroliz edilirse verilenlerden hangisi oluşmaz?

A) Monosakkarit
B) Gliserol
C) Azotlu organik baz
D) İnorganik fosfat

Soru 4
Glikolizin, fosfogliser aldehit oluşumundan pirüvik asit oluşumuna kadar geçen tepkimeleri sırasında,
I. ATP’ nin harcanması
II. Fruktoz difosfatın oluşması
III. NADH + H+ molekülünün oluşması
verilenlerden hangisi gözlenmez?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
İki molekül glikozun etil alkol fermantasyonu ile solunumu sonucu üretilen ATP miktarı kaçtır?

A) 2
B) 4
C) 8
D) 16

Soru 6
Etil alkol ve laktik asit fermantasyonlarında glikolizden farklı olarak yükseltgenmiş NAD (NAD+) oluşur.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?

A) Glikolizin devamlılığını sağlamak.
B) Solunum tepkimelerini sonlandırmak.
C) Hücrenin H+ ihtiyacını gidermek.
D) NAD yapısını bozmak.

Soru 7
Fotosentetik canlıların tamamında fotosentez tepkimeleri gerçekleşirken,
I. H2O’yu kullanarak oksijen üretmek
II. Kloroplastlarda ATP sentezlemek
III. CO2’nin karbonlarını besinin yapısına katmak
verilenlerden hangileri ortak olarak gözlenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

Soru 8
Aşağıda verilen canlılardan hangisinde klorofil pigmenti bulunmaz?

A) Öglena
B) Alg
C) Siyanobakteri
D) Mantar

Soru 9
I. Klorofil taşıma
II. Elektron taşıma sistemi (ETS) içerme
III. Solunum enzimleri taşıma
Verilenlerden hangileri mitokondri ve kloroplast organellerinde ortaktır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarına özel olup ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşmez?

A) CO2’ler yardımıyla glikoz sentezlemek
B) Fotofosforilasyonla ATP sentezlemek
C) NADPH2 sentezlemek
D) Klorofil yardımıyla ışığı soğurmak

Soru 11
Klorofile sahip olmayan ototrof organizmalarda besin üretimi sırasında gerekli enerji verilenlerin hangisi ile karşılanır?

A) İnorganik maddeleri okside ederek
B) Solunumda besini parçalayarak
C) Işık enerjisini kullanarak
D) Kreatin molekülünü kullanarak

Soru 12
Oksijenli solunumun,
I. Glikoliz
II. Krebs
III. ETS
tepkimelerinde üretilen ATP miktarı hangisinde doğru verilmiştir?

A) I : 2 II : 2 III : 34
B) I :4 II : 2 III : 34
C) I :6 II :III : 34
D) I :4 II : 34 III : 2

Soru 13
Mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşen solunum tepkimeleri sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez?

A) Enzimler yardımıyla ATP üretilmesi
B) CO2 açığa çıkarılması
C) NAD ve FAD moleküllerinin indirgenmesi
D) Oksijen kullanılması

Soru 14

Ökaryot hücrelerde gerçekleşebilen oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimeleriyle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi bir pirimidin bazı değildir?

A) Timin
B) Urasil
C) Guanin
D) Sitozin

Soru 16
DNA molekülü oluşturulurken,
I. Bir pürin bazının karşısına daima bir pirimidin bazı gelir.
II. Adenin daima Timinle, Guanin daima Sitozinle eşlenir.
III. Adenin ile Timin arasında ikili, Guanin ile Sitozin arasında üçlü hidrojen bağları kurulur.
kurallarından hangileri geçerlidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi nükleik asitlerden sadece DNA’da görülür?

A) İnorganik fosfat molekülü bulundurma
B) Beş karbonlu şeker taşıma
C) Timin bazı bulundurma
D) Hidrojen bağı taşıma

Soru 18
Bir protein molekülünün yapısında sırasıyla şu amino asitler yer almaktadır: Metiyonin-Serin-Tirozin-TriptofanMetiyonin-Lösin-Serin
Buna göre verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

A) Proteinde altı peptit bağı vardır.
B) Protein sentezinde beş çeşit amino asit kullanılmıştır.
C) Proteinin yapımında yedi amino asit vardır.
D) Protein enzimin yapısını oluşturmuştur.

Soru 19
Genetik şifrede, dört çeşit nükleotit üçlü şifreler değil de ikili şifreler halinde oluşturulsaydı,
I. 16 genetik şifre meydana gelirdi.
II. Tüm amino asit çeşitleri şifrelenmezdi.
III. Protein sentezi aksamadan devam ederdi.
verilenlerden hangileri doğru olur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 20

Verilen şekil incelendiğinde, Gen 2’de meydana gelen bir mutasyon aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) C üretilmeye devam eder.
B) Enzim 2’nin görevini Enzim 3 yapar.
C) B yapımı yavaşlar ve durur.
D) Enzim 1’in yapısı bozulur.

1.C 2.A 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.D 9.B 10.A 11.A 12.B 13.D 14.B 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.C