• Biyoloji 8 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Aa genotipli bir baba ile Aa genotipli bir annenin doğacak çocuklarının AA genotipli olma olasılığı nedir?

A) 1/4
B) 2/4
C) 3/4
D) 4/4

Soru 2
Mendel bezelyelerle yaptığı çaprazlamalarda, aşağıda verilen karakterlerin hangisini kullanmamıştır?

A) Tohum şekli
B) Meyve rengi
C) Tohum rengi
D) Gövde kalınlığı

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Bir özellik için iki farklı alel içeren bireyin, fenotipinde etkisi görülmeyen karaktere ne ad verilir?

A) Genotip
B) Çekinik karakter
C) Baskın karakter
D) Homolog kromozom

Soru 4
I UU
II Uu
III uu
Bezelyelerde uzun gövdelilik baskın bir karakterdir. Buna göre homozigot uzun boylu bir bezelyenin genotip gösterim şekli yukarıdakilerden hangileri gibi olmalıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
İnsanlarda kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır. Buna göre her ikisi de heterozigot kahverengi gözlü anne ve babanın doğacak çocuklarının, kahverengi gözlü olma olasılığı % kaçtır?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 100

Soru 6
SSDDLL genotipli bir bireyden oluşacak gamet çeşidi sayısı kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 6

Soru 7
Heterozigot B kan grubu bir baba ile O kan grubu bir annenin doğacak çocuklarının fenotipinde O kan grubu olma olasılığı nedir?

A) 1/1
B) 1/2
C) 1/3
D) 1/4

Soru 8
biy-8-8
Yukarıdaki soy ağacında sadece 5 nolu birey çekinik karakterde ise, bu karakter bakımından 1 ve 2 nolu bireylerin durumu için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

I — > II

A) Heterozigot baskın — > Homozigot baskın
B) Homozigot çekinik — > Homozigot çekinik
C) Homozigot baskın — > Heterozigot baskın
D) Heterozigot baskın — > Heterozigot baskın

Soru 9
Evli bir çiftin ilk doğan erkek çocukları hemofili hastası ise, bu durum için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olabilir? (Hemofili hastalığı geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterir.)

A) Baba kesinlikle hemofili hastasıdır.
B) Baba hemofili hastalığı taşıyıcısıdır.
C) Anne hemofili hastalığı taşıyıcısıdır.
D) Anne hemofili hastalığı bakımından tamamen sağlıklıdır.

Soru 10
Renk körlüğü yönünden sağlam bir anne ile renk körü bir babanın kız çocuklarının renk körü olma olasılığı % kaçtır? (İnsanlarda renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterir.)

A) 0
B) 25
C) 50
D) 75

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Bir popülasyonun kalıtsal yapısına ne denir?

A) Fenotip
B) Alel gen
C) Gen havuzu
D) Modifikasyon

Soru 12
I HardyWeinberg kuralı tüm popülasyonlar için geçerlidir.
II Bir popülasyondaki bir karaktere ait baskın gen ile aynı karaktere ait çekinik genin frekansları toplamı 1’e eşittir.Yukarıda HardyWeinberg kuralı ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 13
Bir insan popülasyonunda siyah saç geni (A), sarı saç genine (a) baskın ise, HardyWeinberg kuralına göre siyah saç geninin frekansını aşağıdakilerden hangisi ile gösteririz?

A) p
B) q
C) p²
D) q²

Soru 14
İnsanlarda kan grupları çok alelliğe örnektir. ,ABveO kan grubu genlerinin frekanslarını sırasıyla ,pqver ile gösterirsek, insan popülasyonu için aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğrudur?

biy-8-14

A) Şıkkı
B) Şıkkı
C) Şıkkı
D) Şıkkı

Soru 15
İnsanlar tarafından hayvan ve bitki ırklarının ırk veriminin artırılması amacıyla, gelecek dölün anababalarının seçilerek üretilmesine ne ad verilir?

A) Fenotip
B) Gen frekansı
C) Yapay seleksiyon
D) Akraba evlilikleri

Soru 16
Bir popülasyonun diğer popülasyonlarla gen alışverişinin kesilmesine ne denir?

A) Göç
B) Mutasyon
C) İzolasyon
D) Gen frekansı

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
I Göç II AfetIII İklimYukarıda verilenlerden hangileri popülasyonlar arasında genetik sürüklenmeye sebep olabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
I Zooloji II EkolojiIII ArkeolojiBiyoteknoloji yukarıda verilen bilim dallarından hangileriyle ortak çalışır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 19
Gen klonlaması sırasında DNA moleküllerinin çoğaltılmasını sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) mRNA
B) Ligaz
C) DNA polimeraz
D) Restriksiyon endonükleaz

Soru 20
Özel bir jel içine enjekte edilen farklı uzunluktaki DNA parçalarının, jel üzerinde büyüklüklerine göre bantlar oluşturmasında kullanılan yöntem hangisidir?

A) Biyolistik
B) Elektroforez
C) Elektroporasyon
D) Mikroenjeksiyon

1.A — 2.D — 3.B — 4.A — 5.C — 6.A — 7.B — 8.D — 9.C — 10.A — 11.C — 12.B — 13.A — 14.B — 15.C — 16.C — 17.D — 18.D — 19.C — 20.B