• Dem. ve İnsan Hak. 1 – Test 3Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Bir devlette tüzel ya da gerçek kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini adalete uygun olarak düzenleyen, kişilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin sınırlarını çizen kurallar bütünüdür.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Özgürlük
B) Hukuk
C) Adalet
D) Tüzük

Soru 2
İnsan hakları düşüncesi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanların salt insan olmaktan dolayı sahip oldukları vazgeçilmez haklardır.
B) İnsan hakları hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkesin sahip olduğu haklardır.
C) İnsan hakları anayasal güvence altına alınırsa işlevsellik kazanır.
D) İnsan hakları düşüncesinin temelleri I. Dünya Savaşından sonra atılmaya başlanmıştır.

Soru 3
Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

A) Din ve vicdan özgürlüğü
B) Eğitim ve öğrenim hakkı
C) Konut hakkı
D) Çalışma hakkı

Soru 4
Türkiye Cumhuriyeti devletinde yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyuşmazlık mahkemesi
B) Anayasa mahkemesi
C) Danıştay
D) Yargıtay

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerinden birisi değildir?

A) Ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele eder.
B) Tam istihdam ve işsizlikle mücadele eder.
C) Bireysel girişim ve özel sektörü destekler.
D) Sosyal denge ve barışı sağlamaya çalışır.

Soru 6
Demokrasiyi bir yönetim biçimi olarak ilk kez uygulayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu
B) Roma
C) Mısır
D) Yunan

Soru 7
Demokrasi ile yönetilen bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Bireylerin düşüncelerini serbestçe ifade edebiliyor olmaları
B) Çoğunluğun bütün istek ve taleplerinin karşılanıyor olması
C) Egemenliğin halka dayanıyor olması
D) Yasalar önünde herkesin eşit olması

Soru 8
Temsili demokrasi ile yönetilen bir ülkede vatandaşların ülke yönetimine katılmaları aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşir?

A) Mitinglerle
B) Sözleşmeyle
C) Seçimlerle
D) Derneklerle

Soru 9
Türkiye’deki seçim sistemi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Seçimlerde oy kullanmak zorunlu değildir.
B) Kişiler bağımsız olarak aday olabilirler.
C) Genel seçimler dört, yerel yönetim seçimleri ise beş yılda bir yapılır.
D) Seçimler gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

Soru 10
Bir devlette;
• Yasaların anayasa ve insan haklarına uygun olması
• Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması
• Yargının bağımsız olması Demokrasinin hangi ilkesinin gereğidir?

A) Seçimler ve temsil
B) Çoğulculuk ve katılım
C) Hukukun üstünlüğü
D) Siyasi partiler

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi demokratikleşme ve insan hakları alanında TBMM’nin açılışından sonra sağlanan gelişmelerden birisidir?

A) Islahat Fermanı
B) Sened-i İttifak
C) Teşkilat-ı Esasi Kanunu
D) Gülhane Hattı Hümayunu

Soru 12
Günümüzde bazı bölgelerde kadına karşı şiddet, kadınların mirastan mahrum bırakılmaları, töre cinayetleri, kan davaları yasal yaptırımları olmasına rağmen hala devam etmektedir. Demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan bu sorunun öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulamaması
B) Yöneticilerin kendi güçlerini artırmak istemeleri
C) Devletin ekonomik olanaklarının yetersiz olması
D) Geleneklerden kaynaklanan engeller

Soru 13
Yasaların Anayasa’ya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi T.C. Anayasası ile getirilmiştir?

A) 1876 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1982 Anayasası

Soru 14
10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel bildirgesini Türkiye hangi yıl kabul etmiştir?

A) 1948
B) 1949
C) 1974
D) 1995

Soru 15
Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin çalışma sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme hükümlerini yerine getirip getirmediğini denetler.
B) Mahkemenin yaptırımı tazminat ödenmesi şeklindedir.
C) İç hukuk yolları tüketilmeden mahkemeye başvuru yapılamaz.
D) Yargıçlar seçildikleri ülkeden bağımsız olarak görev yapamazlar.

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde insan haklarının korunmasını engelleyen sorunlardan biri değildir?

A) Savaşlar
B) Uluslararası terör
C) Hızlı toplumsal değişme
D) Sivil toplumun güçlenmesi

Soru 17
Düşünce suçlularının ve siyasi tutukluların serbest kalması amacıyla 1961’de Londra’da kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası Af Örgütü
B) Uluslararası Pen Örgütü
C) Uluslararası Hukuk Komisyonu
D) İnsan Hakları için Uluslararası Birlik

Soru 18
Bir toplumda belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine ne ad verilir?

A) Reform
B) İnkılap
C) İlerleme
D) Kültürlenme

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından birisidir?

A) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hazırlanması

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk inkılabının temel amaçları bir arada doğru olarak verilmiştir?

A) Çağdaşlık-Otoriterlik-Gelenekçilik
B) Özgürlük-Irkçılık-Bilimsellik
C) Seçkincilik-Otoriterlik-Bilimsellik
D) Bağımsızlık-Çağdaşlık-Özgürlük

1.B 2.D 3.A 4.B 5.C 6.D 7.B 8.C 9.A 10.C 11.C 12.D 13.C 14.B 15.D 16.D 17.A 18.B 19.A 20.D