• Dem. ve İnsan Hak. 2 – Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Din, mezhep, etnik köken, asalet, servet, makam vb. gözetilmeksizin kişilerin yasalar karşısında farklı muamele görmemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Hak
B) Eşitlik
C) Ödev
D) Özgürlük

Soru 2
I. Hümanizm düşüncesi
II. Doğal haklar anlayışı
III. Kuvvetler ayrılığı prensibi
Yukarıdakilerden hangileri insan hakları düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklardandır?

A) Seçme ve seçilme hakkı
B) Kişi dokunulmazlığı hakkı
C) Eğitim ve öğrenim hakkı
D) Dinlenme hakkı

Soru 4
Modern devlette, devletin örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

A) Gelenekler
B) Görenekler
C) Pozitif hukuk
D) Töreler

Soru 5
• Kanun önünde eşitlik
• Mahkemelerin bağımsızlığı
• İdarenin yargısal denetimi

Verilenler öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

A) Hukuk devletinin
B) Polis devletinin
C) Sosyal devletin
D) Laik devletin

Soru 6
“Kuvvetler ayrımı” kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan devlet sistemi
B) İnsan haklarına saygılı olma, kişi hak ve özgürlüklerini koruma
C) Yasama, yürütme, yargı organlarının birbirinden bağımsız olması
D) Kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin idare üzerindeki denetim yollarından biri değildir?

A) Meclis araştırması
B) Özel görüşme
C) Gensoru
D) Soru

Soru 8
Kelime anlamı “halk iktidarı’’ olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demokrasi
B) Hümanizm
C) Rönesans
D) İmparatorluk

Soru 9
Çağdaş toplumlarda halkın doğrudan ülke yönetimine katılması mümkün olmadığından vatandaşların, seçimler yoluyla ve seçilen milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine belli ölçüde katılmaları sağlanır.
Yapılan açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Çoğulculuk
B) Temsili demokrasi
C) Hukukun üstünlüğü
D) Bireysel özgürlük

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir?

A) Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmek
B) İktidarı eleştirmek ve denetlemek
C) Halk ile iktidar arasında aracılık yapmak
D) Beklentileri gerçekleşmeyen çevrelerdeki huzursuzluğu artırmak

Soru 11
Osmanlı devletinde 1808 yılında imzalanan, pratikte hiç uygulanmasa da padişahın yetkilerini sınırlayan, padişahı belli bir yönde davranmaya zorlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nizam-ı Cedit
B) Sened-i İttifak
C) Islahat Fermanı
D) Birinci Meşrutiyet

Soru 12
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasaların Anayasaya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi Anayasa ile getirilmiştir?

A) 1921 Anayasası
B) 1924 Anayasası
C) 1961 Anayasası
D) 1982 Anayasası

Soru 13
Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Kendi hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması
B) Kendi gibi düşünmeyenlere saygılı olması
C) İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde yer alması
D) Ailenin geleceğiyle ilgili kararlarda aile bireylerinin tamamının görüşünün alınması

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşmaların niteliklerindendir?

A) Daha çok tavsiye niteliğindedir.
B) Taraf devletler için bağlayıcı hükümler içermez.
C) Sözleşmenin gereğini yapmayan toplumlar için yaptırımlar öngörülmüştür.
D) Taraf olan devletler için denetim mekanizması öngörülmemiştir.

Soru 15
Dünya barışının sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945 yılında kurulmuş olan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
B) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
C) Avrupa Birliği
D) Birleşmiş Milletler

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan “ulusal’’ sivil toplum kuruluşlarındandır?

A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
B) Uluslararası Af Örgütü
C) Türk Demokrasi Vakfı
D) Uluslararası PEN Kulübü

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlardandır?

A) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi
B) Bilim alanındaki gelişmelerin kontrollü kullanımı
C) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
D) Uluslararası terörün artması

Soru 18
“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesidir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnkılap (devrim)
B) Çağdaşlaşma
C) Aydınlanma
D) Reform

Soru 19
Ülkede yaşayan halkın eşit olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması öncelikle hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir?

A) Devletçilik
B) Laiklik
C) Milliyetçilik
D) Halkçılık

Soru 20
Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik
B) İnkılapçılık
C) Cumhuriyetçilik
D) Milliyetçilik

1.B 2.D 3.A 4.C 5.A 6.C 7.B 8.A 9.B 10.D 11.B 12.C 13.A 14.C 15.D 16.C 17.D 18.A 19.D 20.B