• Fıkıh 1 – Test 3Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Fıkhı, “Kişinin lehine ve aleyhine olanı bilmesidir.” diye tanımlayan alim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Şafi
B) Ahmet b. Hanbel
C) İmam Malik
D) Ebu Hanife

Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde fıkıh ilminin amacı dile getirilmiştir?

A) İman, ibadet ve ahlak konularında, Kur’an’dan ve Hz. Muhammed’den öğrenilen bilgilerdir.
B) İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluklarını bilmesidir.
C) Hz. Peygamber’in ahlakı, davranışları ve olaylar karşısındaki değerlendirmeleridir.
D) Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin zaman ve mekana göre açıklanmasıdır.

Soru 3
Borçlanma, kira, alım-satım gibi gündelik hayatın mali konuları fıkhın hangi başlığı içinde ele alınır?

A) Feraiz
B) Ukubat
C) Muamelat
D) Münakehat

Soru 4
Fıkıh usulü alanında yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Er-Risale
B) El-Fusul
C) El- Mustasfa
D) El-Muvafakat

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkeleri arasında sayılmaz?

A) Helallerde sınırlılık
B) Hükümlerde tedricilik
C) Mükellefiyette kolaylık
D) Kamu yararının gözetilmesi

Soru 6
Hz. Peygamber döneminde hüküm koyma faaliyeti üç şekilde olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber dönemi hüküm koyma yollarından biri değildir?

A) Hz. Peygambere soru sorulması
B) Hüküm gerektiren bir olayın gerçekleşmesi
C) Herhangi bir soru vaya durum olmaksızın doğrudan hüküm koyulması
D) Sahabenin, hakkında hüküm olmayan bir durumu, hakkında hüküm bulunan bir konuya kıyas etmesi

Soru 7
Mezheplerin oluşumu fıkhın hangi döneminde başlamıştır?

A) Peygamber dönemi
B) Sahabe dönemi
C) Tabiin dönemi
D) Taklit dönemi

Soru 8
Fıkıh ile ilgili görüşleri “el-Ümm” adlı eserde toplanan müçtehid aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Züfer
B) İmam Malik
C) İmam Şafii
D) İmam Cafer

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi fıkıhta Rey Ekolü’nün özelliklerinden biridir?

A) Hüküm verirken daha çok hadisler esas alınmıştır.
B) Sorunlar içtihatla halledilmeye çalışılmıştır.
C) Sahabe fetvalarına büyük önem verilmiştir.
D) Çoğunlukla Hicaz bölgesi alimleri tarafından benimsenmiştir.

Soru 10
Medine halkının uygulamasını (amel-i ehl-i Medine) fıkhî delil olarak kabul eden alim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malik b. Enes
B) Cafer b. Sadık
C) Ahmet b. Hanbel
D) Muhammed b. İdris eş-Şafii

Soru 11
Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet b. Hanbel’e aittir?

A) Muvatta
B) Müsned
C) Zahirur’r-Rivaye
D) Fıkh-ı Ekber

Soru 12
Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye adlı eser ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hanefi mezhebi esas alınarak hazırlanmıştır.
B) Fıkhın kanunlaştırıldığı döneme ait bir örnektir.
C) Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanmıştır.
D) Osmanlı döneminde hazırlanmış, Cumhuriyet döneminde uygulanmıştır.

Soru 13
Mükellef kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?

A) Şerî delillerden hüküm çıkarma yeterliliğine sahip olma
B) Dinî hükümleri yerine getirmekle yükümlü olan kimse
C) Dinen sorumluluk çağına gelmiş bireylerin davranışlarıyla ilgili hükümler
D) Müçtehidin ibadet ve ameli konularla ilgili hükümleri kaynaklarından çıkarma yöntemi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyeti ortadan kaldıran semavi engellerden biridir?

A) Cehalet
B) Zorlama
C) Unutkanlık
D) Sarhoşluk

Soru 15
Farzlar yapılış vaktine göre mutlak ve mukayyed olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi mutlak farza örnektir?

A) Hac
B) Zekat
C) Ramazan Orucu
D) Beş vakit namaz

Soru 16
Hanefiler ravi sayısı bakımından sünneti üçe ayırmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Ahad Sünnet
B) Hasen Sünnet
C) Meşhur Sünnet
D) Mütevatir Sünnet

Soru 17
Şari’nin kesin ve bağlayıcı bir şekilde yapılmasını emrettiği fiillere ne denir?

A) Farz
B) Vacip
C) Mübah
D) Mekruh

Soru 18
Dinî hükümlerin çıkarıldığı deliller asli deliller ve fer’i deliller olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi fer-i delillerdendir?

A) İcma
B) Kıyas
C) Sünnet
D) İstishab

Soru 19
Yapılması dinen hoş karşılanmayan, kesin ve açık delillerle yasaklanmayan davranışın hükmü nedir?

A) Mübah
B) Haram
C) Mekruh
D) Sünnet

Soru 20
İçtihat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinin yaşanmasını kolaylaştırır.
B) Yeni sorunlara çözüm bulmayı sağlar.
C) Fıkhi faaliyetlerin durmasına sebep olur.
D) İslam’ın aklı kullanmayı teşvik etmesinin bir sonucudur.

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.D 7.C 8.C 9.B 10.A 11.B 12.D 13.B 14.C 15.B 16.B 17.A 18.D 19.C 20.C