• Fıkıh 1 – Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin tanımıdır?

A) Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirleridir.
B) Kişinin günlük hayatında faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.
C) İslam inanç esaslarını savunmayı hedef alan bir ilimdir
D) Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin ne anlama geldiğinin yorumlanmasıdır.

Soru 2
İnsanın yaratıcısına, kendisine ve diğer insanlara karşı hak ve sorumluluklarını bilmesidir.
Verilen ifade fıkıh ilminin hangi yönüyle ilgilidir?

A) Amaç
B) Yöntem
C) Tanım
D) Kapsam

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi “Muamelât” konuları içerisinde yer almaz?

A) Borçlar
B) Evlenme
C) Alım-Satım işleri
D) Kira ve sözleşme

Soru 4
Fıkhın varlığı, belli kuralların, bazı genel ilkelerin ve de bu ilkelerin çıkarıldığı ve dayandırıldığı kaynakların varlığını da gerekli kılar. Çünkü her şeyden önce dinî bir meselede hüküm vermenin rastgele olması düşünülemez.
Bu parçada aşağıdaki ilişkilerden hangisi anlatılmıştır?

A) İnsan – Evren
B) İnsan – Toplum
C) Fıkıh – Tefsir
D) Fıkıh – Fıkıh usulü

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A) Haramlarda genişlik
B) Mükellefiyette kolaylık
C) Hükümlerde tedricilik
D) Kamu yararının gözetilmesi

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi içtihada bir örnek değildir?

A) Müellefe-i kuluba zekâttan pay verilmemesi
B) Fethedilen topraklardan vergi alınması
C) Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
D) İçki ve kumarın yasaklanması

Soru 7
• Dini metinlerdeki bazı ifadelerin farklı yorumlanmaya imkân verecek tarzda olması
• Hz. Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan siyasi ve ilmi nitelikli görüş ayrılıkları
• İslam devletinin sınırlarının genişlemesi ve İslam ile tanışan yeni milletlerin yeni sorunlarla gelmiş olması
Bu sebepler aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır?

A) Mezheplerin ortaya çıkmasına
B) Dini ilimlere yönelişin azalmasına
C) Kur’an’ın kitap haline getirilmesine
D) Müslümanlar arası birliğin artmasına

Soru 8
Sahabe Döneminin en tanınmış fıkıh alimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilal-i Habeşi
B) Halit b.Velit
C) İbni Mesud
D) Selman-ı Farisi

Soru 9
• Akla ve rey’e büyük önem vermişlerdir.
• İstihsan yöntemi bu mezheple özdeşleşmiştir.
• Sahih olmayan hadisler yerine içtihada başvurmuşlardır.
Bu usuller aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

A) Hanefilik
B) Malikilik
C) Şafiilik
D) Hanbelilik

Soru 10
Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas ve İcma’ı delil olarak kabul etmez?

A) Malikilik
B) Hanefilik
C) Caferilik
D) Hanbelilik

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi mükellefiyetin şartlarından biri değildir?

A) Akıllı olmak
B) Erkek olmak
C) Müslüman olmak
D) Ergenlik çağına girmiş olmak

Soru 12
Kişi tam vücup ehliyetine ne zaman sahip olur?

A) Doğumu ile
B) Cenin haline gelmesi ile
C) Ergenliğe ulaşması ile
D) Müslüman olması ile

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi semavi arızalardandır?

A) Savurganlık
B) Sarhoşluk
C) Unutkanlık
D) Cehalet

Soru 14
Namazlar
• Beş vakit namaz
• Teravih namazı
• Cenaze namazı

Hükümler
• Vacip
• Sünnet
• Farz-ı Ayn
• Farz-ı Kifaye
Tablodaki namazlar ile hükümler eşleştirildiğinde hangi hüküm dışarıda kalır?

A) Vacip
B) Sünnet
C) Farz-ı Ayn
D) Farz-ı Kifaye

Soru 15
Şari’in, mükellefi yapıp yapmamakta özgür bıraktığı ve günah ya da sevap olarak değerlendirilmeyen fillere ne denir?

A) Farz
B) Mübah
C) Mekruh
D) Müstehap

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi hükümlerin asli kaynaklarından biridir?

A) Sedd-i Zerai
B) İstihsan
C) İstishab
D) İcma

Soru 17
Dini anlamak ve onu günlük hayata uygulayabilmek için Kitap ve sünnetten Allah’ın rızasına uygun olarak hükümler çıkartmaya ne denir?

A) Sedd-i Zerai
B) Ehliyet
C) İştişare
D) İçtihat

Soru 18
“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.” Bu hadis fıkhın temel ilkelerinden hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Adaletin gözetilmesi
B) Hükümlerde tedricilik
C) Mükellefiyette kolaylık
D) Kamu yararının gözetilmesi

Soru 19
Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

A) El-Muvatta
B) El-Müsned
C) El-Mu’cem
D) El-Umm

Soru 20
“Müçtehit, içtihat ederek bir hüküm verdiğinde verdiği hüküm doğru ise iki sevap alır, hatalı ise bir sevap alır.”
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmemiştir?

A) Araştırma
B) İnceleme
C) Taassup
D) İstişare

1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.D 7.A 8.C 9.A 10.C 11.B 12.A 13.C 14.A 15.B 16.D 17.D 18.C 19.D 20.C