• Girişimcilik 1 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Daha önceden üretilip, üretimde kullanılabilen ve tüm değerleri kapsayan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermaye
B) Emek
C) Tabiat
D) Müteşebbis

Soru 2
Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

A) Üretim
B) Personel
C) İş gücü
D) Finans

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Bir tekstil fabrikasının pamuğun çok yetiştiği yerlerde kurulması, müteşebbisliğin bir ekonomik kaynak olduğunu gösteren aşağıdaki işlevlerden hangisine örnektir?

A) İstihdam yaratır.
B) Yer ve zaman faydası sağlar.
C) Ürün kalitesini artırmaya çalışır.
D) Üretimi organize eder ve yürütür.

Soru 4
Girişimcilerin işletme kurma sürecinde, aşağıdakilerden hangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir?

A) Fizibilite
B) Ön Proje
C) Deneme Üretimi
D) Yatırım kararı verme

Soru 5
Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik araştırma
B) Yasal araştırma
C) Mali araştırma
D) Teknik araştırma

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

A) Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
B) Kesin uygulanabilir olmalıdır.
C) Basit ve anlaşılır olmalıdır.
D) Dengeli olmalıdır.

Soru 7Bu Sorular www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir insanın “sevgi ve ait olma” ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saygı
B) Güvenlik
C) Başarma
D) Fizyolojik

Soru 8
Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde, aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez?

A) Emek
B) Sermaye
C) Hizmetler
D) Girişimci

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

A) Gerileme
B) Tanıma süreci
C) Üretilme süreci
D) Doygunluk dönemi

Soru 10
“Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımcı araçlar
B) İşletme gereçleri
C) Yatırım donatım malları
D) Üretim gereçleri ve parçaları

Soru 11Bu Test www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

A) Satın alma gücü
B) Piyasanın olması
C) Satın alma isteğinin var olması
D) Geniş bir zaman dönemini kapsaması

Soru 12
Talep ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) İstek her zaman talebe dönüşür.
B) Kişinin araba alması bir taleptir.
C) İstek, para ile talebe dönüşebilir.
D) Alım gücü, talebi belirleyicidir.

Soru 13
Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir?

A) Kâr sağlamak
B) Topluma hizmet etmek
C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
D) Tüketicide iyi izlenim bırakmak

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olma şartlarına uygun değildir?

A) Ortak bir amaç olmalıdır.
B) Ortaklar arası bir anlaşma olmalıdır.
C) Şirket kuranların sayısı en az bir olmalıdır.
D) Ortak üretim elemanlarına sahip olmalıdır.

Soru 15
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “ İleri Görüşlülük” niteliğini göstermektedir?

A) Kişisel güveni ifade etme
B) Büyük hedefler koyma
C) Kişisel desteğini ifade etme
D) Başarıyı arama, bulma ve kullanma 78

Soru 16Bu Sorubankası www.aciklisedersleri.com sitesinden alınmıştır
Aynı konuda çalışan iki işletmenin ortak çıkar doğrultusunda alanlarında tekel oluşturmak için bir araya gelmesi, işletmeler arası antlaşmalar bakımından hangi tür sınıflamadır?

A) Konsorsiyumlar
B) Tröstler
C) Karteller
D) Holdingler

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarından birisidir?

A) Türkiye Kömür İşletmeleri
B) Devlet Malzeme Ofis
C) Toprak Mahsulleri Ofisi
D) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi bir reklam mesajının, taşıması gerekli özelliklerden biri değildir?

A) Üreticiye bilgi vermeli
B) İnandırıcı olmalı
C) Mesaj açık olmalı
D) Olumlu bir imaj oluşturmalı

Soru 19
“Talebi artırmayı sağlamak yada en azından, olan talebi korumak.” amacı, satış ve reklam politikası kapsamında yapılacak hangi amaçlar sınıflaması içerisinde yer alır?

A) Özel
B) İkna etme
C) Anımsatma
D) Bilgilendirme

Soru 20
“İlginin isteğe, isteğin ise talebe dönüşmesi” etkileri, satış sürecinin hangi aşamasında oluşur?

A) Satışa hazırlık
B) Alıcıları belirleme
C) Alıcıları yakından tanıma
D) Satış görüşmesi ve sunuş

1.A — 2.C — 3.B — 4.A — 5.D — 6.B — 7.A — 8.C — 9.C — 10.B — 11.D — 12.A — 13.D — 14.C — 15.B — 16.C — 17.D — 18.A — 19.B — 20.D