• Girişimcilik 1 – Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Daha önceden üretilip, üretimde kullanılabilen ve tüm değerleri kapsayan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sermaye
B) Emek
C) Tabiat
D) Müteşebbis

Soru 2
Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

A) Üretim
B) Personel
C) İş gücü
D) Finans

Soru 3
Bir tekstil fabrikasının pamuğun çok yetiştiği yerlerde kurulması, müteşebbisliğin bir ekonomik kaynak olduğunu gösteren aşağıdaki işlevlerden hangisine örnektir?

A) İstihdam yaratır.
B) Yer ve zaman faydası sağlar.
C) Ürün kalitesini artırmaya çalışır.
D) Üretimi organize eder ve yürütür.

Soru 4
Girişimcilerin işletme kurma sürecinde, aşağıdakilerden hangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir?

A) Fizibilite
B) Ön Proje
C) Deneme Üretimi
D) Yatırım kararı verme

Soru 5
Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik araştırma
B) Yasal araştırma
C) Mali araştırma
D) Teknik araştırma

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

A) Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
B) Kesin uygulanabilir olmalıdır.
C) Basit ve anlaşılır olmalıdır.
D) Dengeli olmalıdır.

Soru 7
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir insanın “sevgi ve ait olma” ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saygı
B) Güvenlik
C) Başarma
D) Fizyolojik

Soru 8
Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde, aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez?

A) Emek
B) Sermaye
C) Hizmetler
D) Girişimci

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

A) Gerileme
B) Tanıma süreci
C) Üretilme süreci
D) Doygunluk dönemi

Soru 10
“Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardımcı araçlar
B) İşletme gereçleri
C) Yatırım donatım malları
D) Üretim gereçleri ve parçaları

Soru 11
Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

A) Planlama akılcı bir yöntemdir.
B) Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
C) Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
D) Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.

Soru 12
Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Planlama
B) Organizasyon
C) Koordinasyon
D) Sevk ve idare

Soru 13
Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 8000
B) ISO 9000
C) ISO 14000
D) ISO 22000

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

A) Mali nedenler
B) Sosyal nedenler
C) Ekonomik nedenler
D) Yasal nedenler

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

A) Ortak bir amaç olmalıdır.
B) Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır.
C) Ortak üretim elemanlarına sahip olunmalı.
D) Şirket kuranların sayısı birden çok olmalıdır.

Soru 16
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

A) Sorumlulukları, tüm servetleri kadardır.
B) Başbakanlık Denetleme Kurulunca denetlenir.
C) Yüksek denetleme Kurulunca da denetlenebilir
D) KİT ürün fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Soru 17
Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tröstler
B) Holdingler
C) Karteller
D) Konsorsiyumlar

Soru 18
İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir?

A) Merger
B) Füzyon
C) Kornerler
D) Konsernler

Soru 19
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

A) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
B) Pazar ve rakiplerin şartları bilinmelidir.
C) Satış için gereken tüm çabalar sarfedilmelidir.
D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.

Soru 20
“Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Coğrafi açıdan
B) Yapanlar açısından
C) Reklam içeriği açısından
D) Kullanılan araç açısından

1.A 2.C 3.B 4.A 5.D 6.B 7.A 8.C 9.C 10.B 11.B 12.C 13.A 14.D 15.B 16.A 17.D 18.C 19.A 20.D