• Karş.Din. Tar. 1 – Test 3Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Dinler tarihi biliminin kullandığı metotlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Nitelendirici metod
B) Karşılaştırmacı metod
C) Savunmacı metod
D) Tarih metodu

Soru 2
Özellikle Yahudi Kültüründen geçmiş mitolojik kıssa ve hâdiselerle Kur’an-ı Kerim’i tefsir etme yöntemine ne isim verilir?

A) Misyonerlik
B) İsrailiyat
C) Hurafe
D) Esatirül-Evvelin

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem dinler tarihi alimlerindendir?

A) Biruni
B) Hikmet Tanyu
C) Şemsettin Sami
D) Şemsettin Günaltay

Soru 4
İslam’a göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyü
B) Vahiy
C) Peygamber
D) Atalar kültü

Soru 5
Kudüs’u fethedip orayı başkent yapan …………, orada büyük mabedi inşa eden ise ………… dır.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken isimler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Hz. İbrahim – Hz. Yeşu
B) Hz. Yeşu – Hz. Davut
C) Hz. Musa – Hz. Süleyman
D) Hz. Davut- Hz. Süleyman

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi dinin insan yaşamına katkılarından değildir?

A) Erdemli davranmaya yönlendirir.
B) Suçların azalmasına katkı sağlar.
C) İlkesizliğe ve başıboşluğa götürür.
D) Toplumu bir arada tutar.

Soru 7
Hz. Yusuf’un soyunun doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bünyamin – İshak – İbrahim
B) Yakup – İshak – İbrahim
C) İshak – Yakup – İbrahim
D) Bünyamin – İsmail – İbrahim

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi İslam ve Yahudilik arasındaki ortak noktalardan değildir?

A) Peygamberlere bakış
B) Sünnet olmak
C) Domuz eti yememek
D) İbadethaneye resim sokmamak

Soru 9
Hristiyanlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. İsa’ya ilk inananlar Yahudiler olmuştur.
B) Hristiyanlara göre Hz. İsa çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilmiştir.
C) Ortodoks kilisesi Martin Luter’in fikirlerini benimsemiştir.
D) İmparator Konstantin zamanında Hristiyanlara serbestlik tanınmıştır.

Soru 10
Hristiyanlıkta, hastalıkta ve özellikle ölüm halinde kişiyi rahatlatmak için yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaftiz
B) Kuvvetlendirme
C) Günah itirafı
D) Son yağlama

Soru 11
• Kelime olarak “Tanrı’yla uğraşan” anlamına gelir.
• Hz. Yakup’un lakabıdır. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahudi
B) İbrani
C) İsrail
D) Musevi

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Protestan mezhebinin özelliklerindendir?

A) Papa’nın otoritesini kabul etmezler.
B) Günah çıkarma kabul edilir.
C) Yedi sakramenti kabul ederler.
D) Rahipler evlenemezler.

Soru 13
• Allah, Yahudi soyunu özel bir millet yapmıştır.
• Allah Yahudileri Mısır esaretinden kurtarmak için Hz. Musa’yı görevlendirmiştir.
• Allah Tevrat’ı sadece Yahudilere göndermiştir.
Yukarıda verilen bilgiler Yahudiliğin hangi özelliği ile ilgilidir?

A) Mabet
B) Seçilmişlik
C) Mesihçilik
D) Kutsal Toprak

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerindendir?

A) Asli günah inancı
B) Ruhbanlık
C) Seçilmişlik
D) Evrensellik

Soru 15
Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanların en çok eleştirildiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teslis inancı
B) Ahlaki tutumları
C) Müslümanlara bakışları
D) Din adamlarının evlilik yasağı

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın diğer ilahi dinlere bakışı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Pavlus’un içtihadı Yahudi şeriatını ortadan kaldırmıştır.
B) Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden Yahudiler sorumludur.
C) Hristiyanlar İslam’a tarih içerisinde hiçbir eleştiride bulunmamışlardır.
D) II. Vatikan konsülünden sonra Hristiyanların Müslümanlarla ilgili söylemleri değişmiştir.

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?

A) Budizm
B) Sihizm
C) Caynizm
D) Taoizm

Soru 18
• 16. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
• İslam ve Hinduizm karışımı bir dindir.
• Dinin kurucusu Guru Nanak’tır. Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Budizm
B) Sihizm
C) Caynizm
D) Şintoizm

Soru 19
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Zerdüştlük için söylenemez?

A) Belli bir ahiret inancı yoktur.
B) Kurucusunun adıyla anılan bir dindir.
C) Ferişteh adı verilen meleklere hürmet gösterilir.
D) Eski İran’a tevhit inancını getirmiştir.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmin özelliklerinden değildir?

A) Yoga ve Meditasyon önemlidir.
B) Kast sistemini benimsemektedirler.
C) Veda’lar kutsal metinlerindendir.
D) Kurucusu Konfüçyus’tur.

1.C 2.B 3.A 4.B 5.D 6.C 7.B 8.A 9.C 10.D 11.C 12.A 13.B 14.D 15.A 16.C 17.D 18.B 19.A 20.D