• Karş. Din. Tar. 1 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Karşılaştırmalı dinler tarihi bir dini incelerken bu dinin hangi yönünü dikkate almaz?

A) Dini kurumlarını
B) Hak-batıl durumunu
C) Karşılaştırmalı tarihini
D) İnanç, ibadet ve ahlâk sistemini

Soru 2
Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz.
B) Dinler hakkında bilgi toplarken öncelikli olarak mitolojiden yararlanır.
C) Nitelendirici metot yanında karşılaştırma metodunu da kullanır.
D) Bir dinin doğuşu, gelişmesi ve yok olmasını incelerken tarih metoduna başvurur.

Soru 3
Din-toplum münasebetlerini ve bunlardan doğan olayları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din Felsefesi
B) Din Psikolojisi
C) Din Sosyolojisi
D) Din Fenomolojisi

Soru 4
Akıl sahibi şuurlu insanları kendi irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanunlara – - – - denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Din
B) Kutsal
C) Hüküm
D) Örf-adet

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı dinler tarihinin hadis alanına sunduğu katkılardan biri değildir?

A) Hadislerin daha doğru anlaşılması ve yorumlanmasına yardımcı olur.
B) Hadislerin sahih olup olmadığının anlaşılmasına katkıda bulunur.
C) Ayetlerden hüküm çıkarma metotlarının bilinmesine yardımcı olur.
D) İslam’ın özüne ters düşen hadislerin kaynağının tespit edilmesine katkı sağlar.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi diğer dinleri öğrenmenin Müslümanlara sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Diğer din mensuplarıyla sağlıklı bir iletişim kurmaya yol açar.
B) Misyonerlik faaliyetlerini tanımaya ve bunlara karşı önlem almaya yardımcı olur.
C) İslam’ın diğer din mensuplarına daha iyi anlatılmasına katkı sağlar.
D) Müslümanların inanç esaslarını daha derinlemesine öğrenmelerine katkı sağlar.

Soru 7
İslam’a göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıl
B) Vahiy
C) Kültür
D) Örf-adet

Soru 8
“… Hiçbir millet yoktur ki kendisine bir uyarıcı gelip içlerinde kalmış olmasın.” (Fâtır suresi, 24. ayet) “… (Hâlbuki) sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır.” (Ra’d suresi, 7. ayet)
Verilen ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Her topluma peygamber gönderilmiştir.
B) İnsanlığa rehberlik eden bir uyarıcı her dönemde var olmuştur.
C) Allah toplumlara peygamber olarak erkekleri göndermiştir.
D) Peygamberler insanları yanlış yollardan alıkoyup, doğru yola iletmeye çalışmışlardır.

Soru 9
Kutsal bir hikâyenin anlatımıdır. Konusunu olup bitmiş gerçek olaylardan alır. Olmuş olayları mecazî bir dil ve semboller kullanarak insanların anlayabileceği şekilde anlatır. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitos
B) Masal
C) Efsane
D) Destan

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıklarından biri değildir?

A) Erdemli davranışlar
B) Kuvvetli bir irade, sağlam bir karakter
C) İçten kuşatan, kucaklayan bir disiplin
D) Maddeye değer verme ve sınırlı bir hürriyet

Soru 11
Yahudi tarihinde I. Mabet Dönemi olarak adlandırılan ve Hz. Süleyman’ın inşa ettiğine inanılan Bet-Hamikdaş isimli mabet, Kur’an-ı Kerim’de hangi isimle anılır?

A) Beytü’l-Haram
B) Beytü’l- Makdis
C) Beytü’l-Hikme
D) Beytü’l-Ma’mur

Soru 12
“… Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü unuttular…” (Mâide suresi, 13. ayet)
Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Tevrat’ın kutsal kitap olduğu
B) Tevrat’ın Hz. Musa’ya indirildiği
C) Yahudilerin kutsal kitabı tahrif ettiği
D) Kur’an-ı Kerim’de Tevrat’la ilgili bilgiler verildiği

Soru 13
Avrupa’da Hristiyanların zulmü ve Hristiyanlaştırma politikaları yüzünden ezilen Yahudileri İstanbul’a 1492 yılında yerleştiren padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Bayezit
B) Sultan Abdülhamit
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslam’ın ortak noktalarından biri değildir?

A) Sünnet olmak
B) Domuz eti yememek
C) İbadethanelerine resim sokmamak
D) Hz. Muhammed (sav.)’i peygamber olarak kabul etmek

Soru 15
Hristiyan inanç sistemindeki baba-oğul-kutsal ruh üçlemesi hangi kavramla ifade edilir?

A) Takdis
B) Afaroz
C) Vaftiz
D) Teslis

Soru 16
I. Dini başkanları papadır. II. Dini merkezleri Roma’dır. III. Rahiplerin bekârlığı zaruridir. Hakkında bilgi verilen Hristiyan mezhebi hangisidir?

A) Katolik
B) Ortodoks
C) Protestan
D) Adventistler

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan Hristiyan gruplardan biri değildir?

A) Rumlar
B) Yezidiler
C) Ermeniler
D) Süryaniler

Soru 18
İslam, dini tekeline alan ve insanların üzerinde hâkimiyet kuran din adamları sınıfının varlığını tanımaz. İnsanla Allah arasında aracı kabul etmez. Herkes Allah’a doğrudan ulaşabilir. Kişi sahip olduğu doğru inanç ve iyi amellerle Allah’ın rızasını kazanır ve kurtulur.
Bu metinde İslam’ın reddettiği anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teslis
B) Taassup
C) Ruhbanlık
D) Asli günah

Soru 19
Hinduizm’de dini bir inançtır. Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı sarılan insanların meydana getirdiği birliktir. Bireyin şu anki hayatında çalışarak grubunu değiştirme imkânı yoktur. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Om
B) Kast
C) Nirvana
D) Meditasyon

Soru 20
Aşağıdaki dinlerden hangisi tek tanrı inancıyla ön plana çıkmaktadır?

A) Hinduizm
B) Caynizim
C) Budizm
D) Sihizm

1.B 2.B 3.C 4.A 5.C 6.D 7.B 8.C 9.A 10.D 11.B 12.C 13.A 14.D 15.D 16.A 17.B 18.C 19.B 20.D