• Karş. Din. Tar. 2 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdaki surelerin hangisinde tevhit konusu net bir şekilde işlenmektedir?

A) İhlâs
B) Fatiha
C) Kureyş
D) Kâfirun

Soru 2
Tanrı inancı, Baba-Oğul ve Kutsal Ruh üçlemesiyle şekillenmiş olan din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Budizm
B) Yahudilik
C) Hinduizm
D) Hristiyanlık

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın iman esasları arasında yer almaz?

A) Allah’a iman
B) Hadislere iman
C) Ahiret gününe iman
D) Peygamberlere iman

Soru 4
• Monoteist bir dindir.
• Hinduizm ve İslam’ın senteziyle ortaya çıkmıştır.
• Tanrı, “Nam”, “Rama” ve “Allah” diye isimlendirilir.
Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

A) Sihizm
B) Budizm
C) Caynizim
D) Yahudilik

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi İslam dini tarafından benimsenen bir düşüncedir?

A) Tanrı Yahudi kavmini diğer insanlardan üstün yaratmıştır.
B) Oğul İsa, Baba Tanrı’nın insan bedenine geçmiş kelâmıdır.
C) Hz. İsa beş büyük peygamberden biridir.
D) Yaşanılan dünya ezeli ve ebedidir.

Soru 6
“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas suresi, 77. ayet)
Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Tevhit inancı
B) Yaratılışın gayesi
C) İbadetlerin önemi
D) Dünya ve ahiret dengesi

Soru 7
Hristiyan inancına göre beklenen Mesih aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İsa
B) Hz. Musa
C) Hz. Âdem
D) Hz. İbrahim

Soru 8
Aşağıdaki dinlerin hangisinde ahiret inancı yoktur?

A) Şintoizm
B) Yahudilik
C) Hristiyanlık
D) Zerdüştlük

Soru 9
“… Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara suresi, 201. Ayet) “… Ey Rabb’imiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! … Ey Rabb’imiz! Bize gücümüzün yetmediği yükler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı…” (Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah’ın İnsana sorumluluk yüklediği
B) Kul hakkını Allah’ın affetmeyeceği
C) İnsanların hata yapabilecekleri
D) Dua etmenin önemi

Soru 10
• Günlük dua ve ibadetler genellikle kilisede ve papazın yönetiminde yapılır.
• Papaz dua ve ibadetlerin kabulü için aracıdır.
• Haftalık ibadetlerinde ‘evharistiya’ ayini yapılır.
Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sihizm
B) Caynizm
C) Yahudilik
D) Hristiyanlık

Soru 11
Bu dinin rahipleri hayatları boyunca bitkisel besinlerle beslenirler. Ancak soğan ve sarımsak yemezler. Kuşluk veya zeval vaktinde olmak üzere günde sadece bir öğün yemek yiyebilirler. Arka arkaya kırk gün perhiz yaparlar.
Bir nevi oruç sayılabilecek olan bu ibadetler hangi dine aittir?

A) Hristiyanlık
B) Yahudilik
C) Caynizm
D) Sihizm

Soru 12
Üç ilahi dinin de (Yahudilik, Hristiyanlık, İslam) kutsal kabul ettiği mekân aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kudüs
B) Mekke
C) Roma
D) Efes

Soru 13
“… Siz hayra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Kur’an-ı Kerim, Sebe’ suresi, 39. ayet)
“Kim fakire verirse onun eksiği olmaz; fakat kim ondan göz çevirirse o çok lanet alır.” (Kitab-ı Mukaddes, Süleyman’ın Meselleri, 28/27)
“Fakat sadaka verdiğin zaman, sağ elin sol elinin ne yaptığını bilmesin de.” (Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6/3)
İlahi dinlerin bu tavsiyelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İbadetleri aynıdır.
B) İnanç sistemleri tevhittir.
C) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek önemlidir.
D) Yalnızca kendi dinine mensup olan fakirlere yardım edilir.

Soru 14
Her dinin kutsal gün, gece ve bayramları vardır. İlahî dinlerde bu kutsallık ya doğrudan dinin bir emri gereği yapılır ya da peygamberlerin hayatında doğum, hicret ve vefat … gibi bazı dönüm noktalarını ifade eder.
Bu açıklamaya göre aşağıda verilen kutsal gün ve gecelerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatıyla ilgili değildir?

A) Mevlit kandili
B) Berat kandili
C) Miraç kandili
D) Kadir gecesi

Soru 15
Aşağıda verilen dinler ve ibadet mekânları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hinduizm – Sinagog
B) Hristiyanlık – Kilise
C) Yahudilik – Havra
D) İslamiyet – Cami

Soru 16
Temizlik bütün dinlerin ortak ahlaki ilkelerinden biridir. Kötü duygu, düşünce ve davranışlar manevi kirliliği ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi manevi temizlik ile ilgili değildir?

A) Hayır ve hasenat
B) Ağız ve diş temizliği
C) Tövbe ve pişmanlık
D) Kutsal mekânları ziyaret

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinler tarafından hoşgörülen bir davranıştır?

A) Zina yapmak
B) Cana kıymak
C) Saygı göstermek
D) Hırsızlık yapmak

Soru 18
“Ey İman edenler! Sadaka verdiğiniz kimselere başa kakmak, incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin…” (Bakara suresi, 264. ayet)
Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yardımlar sırf Allah rızası için yapılmalıdır.
B) Yapılan iyilikleri dile getirilmemelidir.
C) Gösteriş için harcanan malın Allah katında değeri yoktur.
D) Sadakalar gizli verilmelidir.

Soru 19
“Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” (Kâfirûn suresi, 6. Ayet) “Allah’tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah’a söverler.” (En’am suresi, 108. ayet)
Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı inançlara sahip insanlara saygı duyulmalıdır.
B) İnsanlar dini tercihlerinde özgürdürler.
C) Dini inançları başka insanlara tebliğ etmeye gerek yoktur.
D) Kimsenin düşünce ve inancına hakaret edilmemelidir.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi misyonerlerin kullandıkları yöntemlerden biri değildir?

A) Kilise evleri açmak
B) Özel okullar aracılığıyla eğitim vermek
C) Konuşmalarında sevgiyi ön plana çıkarmak
D) Tarihi cami ve medreselere gezi turları düzenlemek

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.D 7.A 8.A 9.B 10.D 11.C 12.A 13.C 14.B 15.A 16.B 17.C 18.D 19.C 20.D