• Siyer 1 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
İslam öncesi Arap Yarımadası’nda hâkim dini inanç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haniflik
B) Yahudilik
C) Hristiyanlık
D) Putperestlik

Soru 2
Aşağıdaki âlimlerden hangisinin Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili yazılmış bir eseri yoktur?

A) Muhammed Hamidullah
B) Muhammed Hamdi Yazır
C) Mehmet Asım Köksal
D) İbrahim Sarıçam

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Hicaz Bölgesi şehirlerinden biri değildir?

A) Mekke
B) Medine
C) Basra
D) Taif

Soru 4
Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

A) Atalarının dinlerine olan bağlılıkları
B) İslam’ın ahiret inancına yer vermesi
C) İslam’ın kabilecilik anlayışını reddetmesi
D) Hz. Muhammed (sav.)’i peygamberliğe layık görmemeleri

Soru 5
Mekke döneminde Hz. Peygam- berin baş muhalifleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mele üyeleri
B) Mevali
C) Fakirler
D) Köleler

Soru 6
Aşağıdaki surelerden hangisinde Mekkelilerin geçim kaynaklarından bahsedilmektedir?

A) Mâ’ûn
B) Kureyş
C) Kâfirûn
D) Fatiha

Soru 7
Hacer-i Esvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kâbe’nin içinde bulunur.
B) Hz. Hacer’in makamıdır.
C) Vakfe yapılan mekândır.
D) Tavafın başlangıç noktasıdır.

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in atalarından biri değildir?

A) Kusay
B) Haşim
C) Huveylid
D) Abdülmuttalip

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in sütkardeşleridir?

A) Fatıma-Kasım
B) Şeyma-Abdullah
C) Zeynep-İbrahim
D) Rukiye-İbrahim

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Hılfu’lFudul’un kuruluş amaçlarından biri değildir?

A) Mekke’nin itibarını korumak
B) Ticari ortaklık oluşturmak
C) Mazlumlara yardım etmek
D) Haksızlığa engel olmak

Soru 11
Hz. Muhammed (sav.)’in kendisinden sonra vefat eden çocuğu hangisidir?

A) Hz. Fatıma
B) Hz. İbrahim
C) Hz. Abdullah
D) Hz. Ümmü Gülsüm

Soru 12
Dârulerkam ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Müşriklerin toplandıkları mekânın adıdır.
B) Boykot döneminde Müslümanların sığındığı mahalledir.
C) Davet dönemi başlarında Müslümanların toplandığı evdir.
D) Habeşistan’a hicret eden Müslümanların yaşadığı bölgedir.

Soru 13
Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e yönelttikleri teklifler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kendisini Mekke’ye lider yapmak
B) O’na maddi imkânlar sağlamak
C) Bir yıl putlara bir yıl da Allah’a ibadet etmek
D) İnancını serbestçe yaşamasına izin vermek

Soru 14
Mekkeli müşriklerin peygamberliğe Velid b. Muğire ya da Ebu Mesud’u layık görmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zengin ve çok erkek çocuk sahibi olmaları
B) Yaşları itibarıyla daha uygun olmaları
C) Hicaz bölgesinde yaşıyor olmaları
D) Arapların tanıdığı kişiler olmaları

Soru 15
Habeşistan’ın hicret yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A) Hükümdarının adil oluşunun
B) Halkının Hristiyan olmasının
C) Müslümanların davet edilmesinin
D) Peygamber tarafından tavsiye edilmiş olmasının

Soru 16
Hz. Peygamber Akabe Görüşmesi’ni aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır?

A) Taifli müşrikler
B) Medine’li Yahudiler
C) Mekkeli müşrikler
D) Medineli altı kişilik grup

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Taif yolculuğunun amaçlarından biridir?

A) Babasının mezarını ziyaret etmek
B) Mekke dışında da İslam’ı yaymak
C) Ticari ilişkileri geliştirmek
D) Bölge halkıyla tanışmak

Soru 18
Hz. Muhammed (sav.) Taif yolculuğu dönüşünde Mekke’ye kimin himayesinde girmiştir?

A) Ebu Talib
B) Hz. Hamza
C) Hz. Ebu Bekir
D) Mutim b. Adiy

Soru 19
“…Üzülme, çünkü Allah bizimledir…” (Tevbe suresi, 40.ayet) “İki yoldaş ki üçüncüsü Allah’ tır, hiç endişe edilir mi?” (Hadis-i şerif)
Verilen ayet ve hadis aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir?

A) İsra ve Miraç
B) Akabe Biatları
C) Medine’ye hicret
D) Habeşistan’a hicret

Soru 20
Hz. Muhammed (sav.)’e hicrette yardım eden kişiler ve hizmetleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Abbas- Kılavuzluk
B) Hz. Ali-Müşrikleri oyalama
C) Hz. Ebu Bekir’in kölesi-Erzak temini
D) Hz. Ebu Bekir’in oğlu- Bilgi toplama

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.B 7.D 8.C 9.B 10.B 11.A 12.C 13.D 14.A 15.C 16.D 17.B 18.D 19.C 20.A