• Siyer 2 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Hz. Muhammed (sav.) hicretten sonra Medine’de misafir olarak kimin evinde kalmıştır?

A) Selmân-ı Fârisî
B) Nuaym b. Mesud
C) Abdullah b. Cahş
D) Ebu Eyyüb el-Ensâri

Soru 2
Aşağıdaki olaylardan hangisi Medine döneminde gerçekleşmemiştir?

A) Kıblenin değişmesi
B) Orucun farz kılınması
C) Mescid-i Nebi’nin yapımı
D) İsra ve miraç olayı

Soru 3
İslam’ın müminler arasında tesis etmeye çalıştığı kardeşliğin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Irk
B) Din
C) Kabile
D) Zenginlik

Soru 4
Hz. Peygamberin Ensar ile Muhacir arasında oluşturduğu kardeşleştirmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muahat
B) Muamelat
C) Muaşeret
D) Mukâtebe

Soru 5
Hz. Muhammed (sav.)’in Medine Dönemi’nde toplantı için kullandığı mekân hangisidir?

A) Mescid-i Haram
B) Mescid-i Nebevi
C) Dârülerkam
D) Dârunnedve

Soru 6
I. Mekke’nin fethi II. Kıblenin değişmesi III. Medine Sözleşmesinin imzalanması IV. Hudeybiye Antlaşmasının gerçekleşmesi
Verilen olayların kronolojik sıralaması hangisidir?

A) I.-II.-III.-IV.
B) II.-I.-IV.-III.
C) III.-II.-IV.-I.
D) IV.-III.-I.-II.

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin sonuçlarından biri değildir?

A) Siyasi birlik oluşmuştur.
B) Müslümanların varlığı tanınmıştır.
C) İnanç ve ibadet özgürlüğü sağlanmıştır.
D) Medine liderliği Yahudilerin eline geçmiştir.

Soru 8
Namaza çağrının nasıl olacağı ile ilgili öneriler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ateş yakmak
B) Bayrak çekmek
C) Davul çalmak
D) Çan çalmak

Soru 9
Aşağıdaki savaşlardan hangisi gazve olarak isimlendirilemez?

A) Mute
B) Bedir
C) Uhud
D) Hendek

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşı öncesi Hz. Peygamber’in hassas bölgelere seriyye göndermesinin amaçlarından biri değildir?

A) Müslümanlara zarar verilmesini engellemek
B) Mekkelilere ekonomik baskı uygulamak
C) Müşrikleri İslam dinini kabule zorlamak
D) İslam davetini güvence altına almak

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşına katılmamıştır?

A) Abdullah b. Ümmü Mektûm
B) Abdullah b. Cübeyr
C) Musab b. Umeyr
D) Ebu Süfyan

Soru 12
Hendek Savaşındaki ihaneti nedeniyle Medine’den sürülen kabile hangisidir?

A) Beni Kaynuka
B) Beni Kureyza
C) Beni Nadir
D) Beni Bekir

Soru 13
Huneyn Savaşı’nda yenilen düşman ordusunun komutanı Malik b. Avf’ın kendilerine sığınması sebebiyle Müslümanlar tarafından kuşatılan fakat teslim alınamayan bölge hangisidir?

A) Taif
B) Mute
C) Tebük
D) Hayber

Soru 14
“…Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.” (Tevbe suresi, 25. Ayet)
Ayette bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekke’nin fethi
B) Huneyn Savaşı
C) Uhud savaşı
D) Tebük Seferi

Soru 15
Hz. Peygamber ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mekke’de vefat etmiştir.
B) Cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
C) Vefat ettiği yere defnedilmiştir.
D) Kabri Mescid-i Nebevi’de yer almaktadır.

Soru 16
Hz. Peygamber (sav.) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Allah’ın kulu ve elçisidir.
B) İnsanüstü sıfatlara sahiptir.
C) Sadece Araplara gönderilmiştir.
D) Allah’a karşı sorumluluğu yoktur.

Soru 17
Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi Müslümanlar tarafından öncelikli olarak örnek alınmalıdır?

A) Kişisel tercihleri
B) Ahlaki özellikleri
C) Kullandığı teknoloji
D) Uyguladığı görenekler

Soru 18
“(Resûlüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine kıyacaksın!” (Şuarâ suresi, 3. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

A) Adaleti
B) Cömertliği
C) Merhameti
D) Alçakgönüllülüğü

Soru 19
Hz. Aişe, Hz. Peygamber’i kastederek “O, iki şey arasında tercih yapma durumunda kaldığında, günah olmadığı sürece, – - – - olanını seçerdi.” buyurmuştur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) zahmetli
B) güç
C) kolay
D) mubah

Soru 20
Hz. Peygamber’in konuşma üslubu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kötülükleri tasvir etmezdi.
B) Muhatabın seviyesini dikkate alırdı.
C) Önemli gördüğü konuları tekrar ederdi.
D) Kişisel hatalarda bireyin ismini zikrederdi.

1.D 2.D 3.B 4.A 5.B 6.C 7.D 8.C 9.A 10.C 11.A 12.B 13.A 14.B 15.A 16.A 17.B 18.C 19.C 20.D