• Sosyoloji 1 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin incelediği konulardan değildir?

A) Toplumsal gruplar
B) Kültür ve işlevleri
C) Kişiliğin oluşumu
D) Aile kurumu

Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde sosyal olgular birlikte verilmiştir?

A) Kentleşme Enflasyon
B) Savaş

Soru 1
Dünya Savaşı
C) Tarık’ın mezun olması Gecekondulaşma
D) 1453 İstanbul’un fethi Ayla’nın boşanması

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
• Belli bir toprak parçasında yerleşmiş olmak
• Bireylerin birlikte yaşama isteği
• Ortak bir kültürü paylaşmak
• Değişmeye rağmen süreklilik göstermekVerilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

A) Grup
B) Kategori
C) Yığın
D) Toplum

Soru 4
Sosyoloji toplumu incelerken diğer bilim dallarının verilerinden yararlanmak zorundadır. Bu anlamda bireyi grup içinde ele alan, bireyin grup ile etkileşimini inceleyen sosyolojinin yararlandığı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal psikoloji
B) Psikoloji
C) Antropoloji
D) Hukuk

Soru 5
Sosyolog bir yörede yaşayan insanların yaşayışını etkileyen arazinin ova ya da dağlık olmasını inceleyecektir.Bu durumda araştırma yapan sosyoloğun öncelikle hangi bilim dalından yararlanması gerekir?

A) Ekonomi
B) Psikoloji
C) Siyaset
D) Coğrafya 18

Soru 6
Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olmayan, kanıtlanmak üzere ortaya atılmış, araştırmacının geçici açıklamasıdır.Yukarıda verilen bilimsel yöntemin hangi aşamasıdır?

A) Gözlem
B) Deneyleme
C) Teori
D) Hipotez

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi monografiye ait bir özellik değildir?

A) Bir konu tüm yönleriyle incelenir.
B) Konunun derinlemesine incelenmesine imkan verir.
C) Sadece küçük grupların incelenmesinde kullanılır.
D) Bir konu üzerinde hazırlanmış yazılı sorularla ya da görüşme yoluyla uygulanır.

Soru 8
I Nüfus II Yerleşim tarzıIII Toplumsal kurumlarIV Toplumsal gruplarYukarıda verilenlerden hangileri toplumsal yapıyı oluşturan ögelerdendir?

A) II ve III
B) I ve III
C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bireyin, grupla olan ilişkisine örnek verilebilir?

A) Zeynep’le Hatice’nin arkadaş olması
B) Öğretmenin sınıftaki öğrencilerle ilişkisi
C) İki ailenin birbirleriyle görüşmesi
D) Öğrencinin müdürle konuşması

Soru 10
Verilmiş statüler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Öğretmen Tüccar
B) Gençlik Erkek olmak
C) Yaşlılık Öğrenci
D) Anne olmak Lise mezunu olmak

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Bir futbol maçını seyretmeye gelenler ile futbol oynayan takımları aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi tanımlar?

A) Toplumsal yığınToplumsal grup
B) Toplumsal kategoriToplumsal grup
C) Toplumsal sınıfToplumsal yığın
D) Toplumsal grupToplumsal azınlık

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal kontrol” mekanizmasının işlevlerinden birisi değildir?

A) Toplumun varlığını ve bütünlüğünü sağlamak
B) Toplumu oluşturan bireylerin davranışlarını denetleme
C) Toplumsal yapının sürekliliğini sağlamak
D) Toplumsal gelişmeyi önleme

Soru 13
Aile, arkadaşlık, komşuluk gibi gruplarda görülen ilişkilere birincil ilişkiler denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkinin özelliklerinden değildir?

A) İlişkiler uzun sürelidir.
B) Küçük gruplarda görülür.
C) Grup üyelerinde “ben “ bilinci hakimdir.
D) İlişkiler yüz yüze ve samimidir.

Soru 14
Toplulukların göçebelikten toprağa yerleşerek toplumsal düzene geçmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaretin gelişmesi
B) Tarımsal faaliyetin başlaması
C) İnsanların tek tanrılı dinlere inanmaya başlamaları
D) Savaşların sona ermesiyle barış ortamının ortaya çıkması

Soru 15
Ülkemizde büyük kentlere yapılan yoğun göçler neticesinde önemli birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi kentleşmenin doğurduğu bu sorunlardan değildir?

A) Teknolojik gelişmelerin artması
B) Bölgeler arası dengesizlik
C) Çevre kirliliği
D) Kültürel çözülme

Soru 16
• Bir konuda araştırma yapan araştırmacılar
• Her yıl düzenlenen kitap fuarına katılan yayıncılar
• Bir köyde yaşayan insanlarSürekliliğine göre bir sınıflama yapıldığında yukarıda verilenler sırasıyla hangi toplumsal gruplara örnek olur?

A) Sürekli Devirli Geçici
B) Geçici Sürekli Sürekli
C) Geçici Devirli Sürekli
D) Devirli Devirli Sürekli

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Bir toplumda maddi varlık, siyasi güç, eğitim, toplumsal saygınlık gibi ölçütler çerçevesinde bir arada düşünülen insanların oluşturduğu kategori aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsal grup
B) Toplumsal tabaka
C) Toplumsal hareketlilik
D) Toplumsal prestij

Soru 18
Toplumsal tabakalaşma piramidi toplumların gelişmişliği hakkında bilgiler verir.Tabakalaşma piramidine bakarak bir ülkenin gelişmişliği hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gelişmiş ülkelere ait piramitte üst tabaka en geniş yeri tutar.
B) Az gelişmiş ülkelere ait tabaka piramidinde orta tabaka bulunmaz.
C) Az gelişmiş ülkelere ait tabaka piramidinde en az yeri alt tabaka kaplamaktadır.
D) Toplumun refah seviyesi orta tabakayı oluşturan bireylerin sayısının fazlalığı ile doğru orantılıdır. 19

Soru 19
Manavlık yapan bir kişinin manavlığı bırakıp kasaplık yapmaya başlaması, toplumsal hareketlilik çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Toplumsal yapıda yatay hareketlilik
B) Coğrafi alanda yatay hareketlilik
C) Yukarıya doğru dikey hareketlilik
D) Aşağıya doğru dikey hareketlilik

Soru 20
Tabakalar arası geçişin mümkün olmadığı, bireylerin hangi tabakada yer alacaklarının doğumla belirlendiği tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık sınıf tabakalaşması
B) Yarı kapalı tabakalaşma
C) Kapalı tabakalaşma
D) Toplumsal hareketlilik

1.C — 2.A — 3.D — 4.A — 5.D — 6.D — 7.C — 8.D — 9.B — 10.B — 11.A — 12.D — 13.C — 14.B — 15.A — 16.C — 17.B — 18.D — 19.A — 20.C