• Sosyoloji 2 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi kültürün bir özelliği değildir?

A) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.
B) Kültür toplumsallaşma yoluyla gelecek kuşaklara aktarılır.
C) Kültür, toplumların tarihsel gelişim süreci içinde oluşmuştur.
D) Kültürün maddi ve manevi yönü birbirinden bağımsız olarak toplumu etkiler.

Soru 2
Aşağıdaki kültürel unsurlardan hangisi nitelik yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Dil
B) Ahlak
C) Giyim kuşam
D) Görgü kuralları

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
• Kültürün maddi unsurlarının hızlı değişmesine rağmen, manevi unsurlarının yavaş değişmesi sonucunda ortaya çıkan dengesiz durum.
• Bir toplumda davranış, giyimkuşam, dil, inanış, gelenek gibi egemen kültürden farklı özelliklere sahip toplulukların kültürü.Yukarıda tanımı verilen kavramlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kültürel gecikme – Alt Kültür
B) Kültürleşme – Maddi kültür
C) Kültürel gecikme – Üst kültür
D) Kültürel yozlaşma – Alt Kültür

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?

A) Her toplumsal kurum bazı toplumsal gereksinimleri karşılar.
B) Bir toplumsal kurumdaki değişim diğer toplumsal kurumları da etkiler.
C) Toplumsal kurumları benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireyler oluşturur.
D) Toplumsal kurumlar, bireylerin, değerlerin, normların ömründen daha uzun süre devam ederler.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ailenin psikolojik işlevini ifade etmektedir?

A) Çocuğun sosyalleşmesini sağlamak
B) Üyelerinin sevgi, saygı gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılamak
C) Çocuğa içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğretmek
D) Aile üyelerinin beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarını karşılamak

Soru 6
• Bireyin üyesi olduğu grubun dışından evlenmesidir.
• Evlenen kadının erkeğin ailesiyle birlikte oturmasıdır.Verilenlerin karşılığı olan evlilik türleri hangisinde birlikte yer almıştır?

A) Endogami – Poligami
B) Monogami – Polijini
C) Egzogami – Matrilokal
D) Egzogami – Patrilokal

Soru 7
I Ana baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. II Akrabaların aile içindeki etkisi ve rolü artmıştır.III Tek eşliliğin olduğu bir ailedir.Yukarıda verilenlerden hangileri küçük (çekirdek) ailenin özelliklerindendir?

A) I ve III
B) I ve II
C) II ve III
D) I , II ve III

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerinden birisidir?

A) Bireyin yersiz korkularından ve kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olmak
B) Koyduğu kurallarla toplumsal düzeni sağlamaya çalışması
C) Bireye nasıl bir hayat sürmesi gerektiği hakkında öneriler sunmak
D) Dinsel tören ve ibadetlerle bireylerin psikolojik olarak rahatlamalarını sağlama

Soru 9
Tek tanrılı din anlamına gelir. Bu dinlerde her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tanrı kabul edilir. Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet tek tanrılı dinlerdir.Yukarıda açıklanan dinsel inanış biçimi hangisidir?

A) Panteizm
B) Monoteizm
C) Politeizm
D) Fetişizm

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir tüketim malı değildir?

A) Cep telefonu
B) Bulaşık makinası
C) Kömür
D) Ceket

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Paranın alım gücünün düşmesi sonucu ortaya çıkan yüksek enflasyonla birlikte aşağıdakilerin hangisinin görülmesi beklenmez?

A) İthalat azalır, ihracat artar.
B) Gelir dağılımı sabit ve dar gelirliler aleyhine bozulur.
C) Hayat pahalılığı nedeniyle toplumsal sorunlarda artış meydana gelir.
D) Para değer kaybettiği için insanlar ulusal paradan kaçar ve mala hücum başlar.

Soru 12
Sosyalist ekonomi sistemi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hangi malların ne kadar üretileceğini devlet planlar.
B) Üretim araçlarının mülkiyeti bireylerin elindedir.
C) Malların fiyatı ekonomik planlama ve maliyete göre belirlenir.
D) Üretimde temel amaç toplum üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Soru 13
Bir partinin aldığı oy oranında milletvekili çıkardığı ve kendilerini destekleyen seçmen oranına göre parlamentoda temsil edildiği seçim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nispi temsil sistemi
B) Çoğunluk sistemi
C) Tek turlu çoğunluk sistemi
D) İki turlu çoğunluk sistemi

Soru 14
Kanunları yapan yasama gücünün, yapılan kanunları uygulayan yürütme gücünün ve uygulamadan doğan anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayan yargı gücünün ayrı organlara verilmesini ve bu organların birbirinden bağımsız olması gerektiğini savunan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkçılık
B) Hukukun üstünlüğü
C) Kuvvetler ayrılığı
D) Yasama dokunulmazlığı

Soru 15
Toplumsal değişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Toplumsal değişme tüm toplumlar için kaçınılmaz bir olgudur.
B) Toplumsal değişmenin hızı tüm toplumlarda aynıdır.
C) Toplumsal değişim toplumsal hayatın tümünde görülür
D) Toplumsal yapıdaki bir değişme toplumun diğer unsurlarını da etkiler.

Soru 16
Mısır ve Mezopotamya gibi büyük uygarlıklar verimli topraklar üzerinde kurulup gelişmiştir. Verimli toprakların ve çeşitli maden kaynaklarının varlığı ekonomik zenginliğin artmasına neden olmuş, daha hızlı toplumsal gelişme ve ilerleme sağlanmıştır.Bu açıklamada özellikle hangi faktörün toplumsal değişme üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır?

A) Demografi
B) Kültür
C) Bilim ve teknoloji
D) Fizik çevre

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Dışardan herhangi bir müdahale olmadan kendiliğinden meydana gelen toplumsal değişmelerdir. Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler, yabancı bir kültürle temas, nüfus artışı gibi etkenler bu tür değişimlere neden olmaktadır.Yukarıda bazı özellikleri verilen toplumsal değişme türü hangisidir?

A) Demokratik planlı değişme
B) Müdahale yoluyla toplumsal değişme
C) Serbest toplumsal değişme
D) Baskı yoluyla değişim

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin unsurlarından değildir?

A) Toplumsal bütünleşme
B) Ekonomik büyüme
C) Orta tabaka genişlemesi
D) Kültürel benzeşme

Soru 19
Bir toplumda maddi ve manevi kültür ögelerinin bir araya gelerek bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamaması sonucu ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal sapma
B) Toplumsal çözülme
C) Toplumsal norm
D) Kültürel yayılma

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in kuruluşundan önce yapılan ıslahat hareketlerindendir?

A) İlköğretimin herkes için zorunlu hale gelmesi
B) Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü

1.D — 2.C — 3.A — 4.C — 5.B — 6.D — 7.A — 8.B — 9.B — 10.C — 11.A — 12.B — 13.A — 14.C — 15.B — 16.D — 17.C — 18.D — 19.B — 20.A