• Sosyoloji 2 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdaki kültürel öğelerden hangisi nitelik yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Değer yargıları
B) Görgü kuralları
C) Yazılı ve yazısız kurallar
D) Okul ve fabrika binaları

Soru 2
Bir sosyolog Japon toplumundaki düğün törenleri ile Türk toplumundaki düğün törenlerini inceleyerek karşılaştırma yapmış ve iki toplum arasında birçok farklılık olduğunu ortaya koymuştur.
Bu durum, kültürün hangi özelliğine örnektir?

A) Toplumdan topluma değişmesi
B) Coğrafi koşullardan etkilenmesi
C) Kültürün tarihsel süreçte oluştuğu
D) Aynı toplumda zamanla değişmesi

Soru 3
Bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarını ve değerlerini öğrenme süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) İşbölümü
B) Kalabalık
C) Sosyalleşme
D) Kültürel gecikme

Soru 4
Ülke yönetimi ile ilgili yasa ve yönetim ilişkilerinin düzenlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisinin temel görevlerindendir?

A) Din
B) Siyaset
C) Aile
D) Eğitim

Soru 5
Sevgi, saygı gibi duygusal ihtiyaçların giderilmesi ailenin hangi temel işlevlerindendir?

A) Toplumsallaştırma
B) Ekonomik
C) Psikolojik
D) Neslin devamı

Soru 6
Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde “eşin seçildiği grup’’ ölçüt olarak alınmıştır?

A) Egzogami
B) Matrilokal
C) Patrilokal
D) Neolokal

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununda belirtilen boşanma nedenlerinden değildir?

A) Terk
B) Cana kast
C) Suç işleme
D) Kadının çalışması

Soru 8
Güneş, ay, yıldızlar gibi doğa güçlerine inanma hangi dinin özelliğidir?

A) Fetişizm
B) Natürizm
C) Politeizm
D) Monoteizm

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, laik devletin özelliklerinden değildir?

A) Devletin bütün inanış biçimlerine eşit uzaklıkta olması
B) Bireylerin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması
C) Devletin bireylerin inanç özgürlüğünü güvenceye alması
D) Toplumsal yaşamın dini kurallara göre oluşturulması

Soru 10
İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri elde etmek için bir nesnenin yapısında, biçiminde veya yerinde değişiklik yapma etkinliği üretimdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi üretime örnek değildir?

A) Yoğurdu yemek
B) Sütten peynir yapmak
C) Zeytinden yağ elde etmek
D) Çimentoyu inşaatta kullanmak

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi iş bölümünün yararlarından değildir?

A) Toplum üyeleri arasında işbirliğini geliştirir.
B) Kısa sürede daha fazla iş yapılmasını sağlar.
C) Hep aynı işi yapan bireyde yabancılaşma duygusu başlar.
D) Bireylere istekli olduğu alanda çalışma imkanı sağlar.

Soru 12
I. Vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek
II. Ülke sınırları içinde ve dışında milli çıkarları korumak
III. İç ve dış tehlikelere karşı ülkenin bağımsızlığını korumak
Verilenlerden hangileri devletin işlevlerindendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 13
Egemenliğin kaynağını halkın iradesine dayandıran devlet biçimi hangisidir?

A) Monarşik devlet
B) Oligarşik devlet
C) Demokratik devlet
D) Aristokratik devlet

Soru 14
“Ülkeyi yönetmek için kurulan ve belirli bir programı olan örgütlenmiş gruplardır.’’ Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parlamento
B) Siyasi parti
C) Meşruiyet
D) Egemenlik

Soru 15
Demokratik devletin temel özelliklerinde biri de yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin baskıcı bir yönetim oluşturmamak için farklı organlara verilmesidir.
Demokratik devletin bu özelliği aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Güçler ayrılığı
B) Yargının bağımsızlığı
C) Hukukun üstünlüğü
D) Kuvvetler birliği

Soru 16
Bir toplumda eğitim, ekonomi teknoloji gibi alanlarda meydana gelen olumlu değişmeler hangi kavramla ifade edilir?

A) Gerileme
B) İlerleme
C) İsyan
D) İhtilal

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi “demografik” etkene bağlı toplumsal değişmedir?

A) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
B) Nüfus artış hızı
C) Doğal zenginliklerden yoksun kalmak
D) Ekonomik gelişmelerin hızlanması

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin unsurlarından değildir?

A) Milli birlik bilincinin zayıflaması
B) Orta tabaka genişlemesi
C) Toplumsal bütünleşme
D) Ekonomik büyüme

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye neden olur?

A) Eğitimde fırsat eşitliğinin olması
B) Vatandaşlar arasında ayrım gözetilmemesi
C) Milli gelirin adil paylaşılması
D) Demokratik kurumlaşma yetersizliği

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önce yapılan toplumsal değişimlerdendir?

A) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
B) Medenî Kanun’un kabul edilmesi
C) Kanun-ı Esasî’nin ilan edilmesi
D) Halifeliğin kaldırılması

1.D 2.A 3.C 4.B 5.C 6.A 7.D 8.B 9.D 10.A 11.C 12.D 13.C 14.B 15.A 16.B 17.B 18.A 19.D 20.C