• T.C İnk. Tar.Ata. 1 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Rusya’nın, I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Osmanlı’yı yenerek Muş, Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Trabzon’u ele geçirmesine rağmen İttifak Devletleri’nden barış isteyerek geri çekilmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ABD’nin savaşa girmesi
B) Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkması
C) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
D) TBMM Hükûmetinin Yunanlılara karşı I. İnönü Savaşı’nı kazanması

Soru 2
Balkan Savaşları’nı sonuçlandıran antlaşmalardan biri olan Bükreş Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

A) Osmanlı Devleti ile Yunanistan
B) Osmanlı Devleti ile Bulgaristan
C) Yunanistan ile diğer Balkan devletleri
D) Bulgaristan ile diğer Balkan devletleri

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyetinin kurulması fikri ilk defa, aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır?

A) Wilson İlkeleri’nde
B) Petrograd Protokolü’nde
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda
D) Saint Jean de Maurienne Antlaşması’nda

Soru 4
Mustafa Kemal Atatürk’e “Kemal” adı, aşağıdaki okulların hangisinde okurken verilmiştir?

A) Selanik Askerî Rüştiyesinde
B) Selanik Mülkiye Rüştiyesinde
C) Manastır Askerî İdadisinde
D) Harp Akademisinde 8

Soru 5
Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Millî Kongre Cemiyeti
C) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
D) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti

Soru 6
Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu işgale başlaması üzerine Anadolu halkının bu işgaller karşısında ikinci direnişi, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde görülmüştür?

A) Batı Anadolu
B) Doğu Anadolu
C) Batı Karadeniz
D) Doğu Karadeniz

Soru 7
Erzurum Kongresi, aldığı kararlar bakımından nasıl bir kongredir?

A) Yereldir.
B) Millîdir.
C) Bölgeseldir.
D) Uluslararasıdır.

Soru 8
İstanbul Hükûmetinin, Amasya Genelgesi’nin ilanına gösterdiği tepki, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara Hükûmetini tanımak
B) Mustafa Kemal’i onurlandırmak
C) Mustafa Kemal’i 9.Ordu Müfettişliği görevinden almak
D) Ali Fuat Paşa’yı, Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığına atamak

Soru 9
Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun Amerikan mandasına girmekle mümkün olacağını savunan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kilikyalılar Cemiyeti
B) Millî Kongre Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Wilson Prensipleri Cemiyeti

Soru 10
Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra aldığı unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazilik
B) Generallik
C) Mareşallik
D) Ataşemiliterlik

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kanunuesasi
B) Türk Medeni Kanunu
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu

Soru 12
Rusya, Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulması fikrini, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek amacıyla desteklemiş olabilir?

A) Sıcak denizlere inmek
B) Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek
C) Osmanlı Devleti’ni işgal etmek
D) Ermenilerin uğraşı alanı olan ticaret ve el sanatlarına sahip olmak

Soru 13
• Tarihimizde “Şeyh Eşref Olayı” olarak bilinen ayaklanma, İstanbul Hükûmetinin ve İtilaf Devletleri’nin kışkırtmaları sonucunda 26 Ekim 24 Aralık 1919 tarihleri arasında meydana gelmiştir.
• Şeyh Eşref adındaki kişi, kendisinin Allah tarafından gönderildiğini ilan ederek peygamberlik iddiasında bulunmuş ve Millî Mücadeleye karşı halkı kışkırtmıştır.
• Gönderilen kuvvetlerle isyan bastırılmıştır.Hakkında bilgi verilen Şeyh Eşref Olayı, aşağıdaki illerin hangisinde meydana gelmiştir?

A) Mardin
B) Bayburt
C) Erzincan
D) Adapazarı

Soru 14
Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesi’nde, Fransızlarla iş birliği yaparak işgallere katılan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gürcüler
B) İtalyanlar
C) Ermeniler
D) Yunanlılar

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmiştir?

A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
B) Amasya Görüşmesi’nin yapılması
C) İstanbul’un resmen işgal edilmesi
D) Mebusan Meclisinin Misakımillî’yi kabul etmesi

Soru 16
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan, aşağıdaki kanunlardan hangisi ile Mustafa Kemal’e, Meclis yetkilerini kullanma hakkı verilmiştir?

A) Başkomutanlık Kanunu
B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
C) Teşkilatı Esasiye Kanunu
D) Hıyaneti Vataniye Kanunu

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle, Yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir?

A) Kars Antlaşması’yla
B) Ankara Antlaşması’yla
C) Lozan Barış Antlaşması’yla
D) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla

Soru 18
3 Ekim 1922 tarihinde toplanan Mudanya Konferansı’na temsilci gönderdiği hâlde görüşmelere katılmayan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya
B) Fransa
C) İngiltere
D) Yunanistan 9

Soru 19
• Millî bütünlük ve güven sağlandı.
• Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarıldı.
• Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasını sağladı.Verilen sonuçlar, aşağıdaki muharebelerden hangisine aittir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Başkomutanlık

Soru 20
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Türkiye’nin doğu sınırları kesinlik kazanmıştır?

A) Kars
B) Sevr
C) Gümrü
D) Ankara

1.B — 2.D — 3.A — 4.A — 5.C — 6.A — 7.B — 8.C — 9.D — 10.A — 11.C — 12.A — 13.B — 14.C — 15.B — 16.A — 17.C — 18.D — 19.D — 20.A