• T.C İnk. Tar. Ata. 1 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Üçlü İtilaf Devletleri’nden değildir?

A) Rusya
B) Fransa
C) Almanya
D) İngiltere

Soru 2
Paris Barış Konferansı’nda Yunanlılar, sahte belgeler sunarak Ege Bölgesi’nde yaşayan halkın çoğunluğunun Rumlardan oluştuğunu ileri sürmüş, bütün Ege Adaları’nın, Trakya’nın ve Batı Anadolu’nun kendilerine verilmesini istemiştir.
Buna göre Yunanlılar, aşağıdakilerden hangisinin maddelerini hayata geçirmek istemişlerdir?

A) Wilson İlkeleri’nin
B) Bristol Raporu’nun
C) Petrograd Protokolü’nün
D) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Kanunuesasi’nin getirdiği yeniliklerden değildir?

A) Kişi özgürlüğü ve dokunulmazlığı
B) Mahkemelerin bağımsız ve açık olması
C) Halkın yönetime katılma hakkını kazanması
D) Yürütme ve yasama gücünün halka verilmesi

Soru 4
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nın aşağıdaki cephelerinden hangisinde, Orta Asya’daki soydaşlarımızla bağlantı sağlamak, İran ve Irak’taki petrol kaynaklarını Ruslara karşı korumak amacıyla savaşmıştır?

A) Galiçya
B) Romanya
C) Kafkasya
D) Çanakkale

Soru 5
Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makedonya
B) Arnavutluk
C) Bulgaristan
D) Romanya

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi millî varlığa düşman cemiyetlerden biri değildir?

A) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti
B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
C) Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Teali İslam Cemiyeti

Soru 7
• İşgaller protesto edilecek
• İşgalleri protesto etmek için mitingler düzenlenecek
• Mitingler sırasında Hristiyan halka karşı bir saldırı ve düşmanlık yapılmayacak
Mustafa Kemal, Havza Genelgesi’nde değindiği bu kararlarla, aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A) Saltanatı kaldırmayı
B) Düzenli orduyu kurmayı
C) Cumhuriyeti ilan etmeyi
D) Millî bilinci uyandırmayı

Soru 8
Millî Mücadele Dönemi’nde millî güçler, aşağıdakilerin hangisinde birleştirilmiştir?

A) Sivas Kongresi’nde
B) Havza Genelgesi’nde
C) Erzurum Kongresi’nde
D) Misakımillî kararlarında

Soru 9
Ermeni Sorunu, aşağıdaki hangi antlaşma ile uluslararası bir sorun hâline gelmiştir?

A) Sevr
B) Berlin
C) Ankara
D) Moskova

Soru 10
Temsil Heyetinin varlığı, aşağıdaki hangi gelişme ile sona ermiştir?

A) Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla
B) Tekâlif-i Milliye Emirlerinin yayımlanmasıyla
C) İstanbul’un İtilaf Devletleri’nce işgal edilmesiyle
D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılmasıyla

Soru 11
TBMM Hükûmeti, uluslararası alanda ilk başarısını, aşağıdaki hangi antlaşmayla sağlamıştır?

A) Uşi
B) Kars
C) Gümrü
D) Moskova

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerinden biri değildir?

A) Azınlıkların Avrupa devletlerinin tahriki ile bulundukları bölgelerde bağımsız devlet kurmak istemeleri
B) İstanbul Hükûmetince halkın dinî duygularının istismar edilmesi
C) Bazı Kuvayımillîye birliklerinin halka baskı yapması
D) Amasya Genelgesi’nin yayımlanmasına gösterilen tepkiler

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’nin Batı Cephesi muharebeleri arasında yer almaz?

A) Kütahya – Eskişehir
B) Çanakkale
C) II. İnönü
D) Sakarya

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ilk meclisin özelliklerindendir?

A) Mecliste tek bir parti yer almaktadır.
B) Güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
C) Milletvekillerini Mustafa Kemal seçmiştir.
D) Üyelerinin tamamı Türklerden oluşmaktadır.

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesi’nin sonuçlarından biridir?

A) Eskişehir, Kütahya ve Afyon’un Yunanlıların eline geçmesi
B) Mustafa Kemal’e karşı muhalefetin artması
C) Düzenli ordunun ilk yenilgisini alması
D) TBMM’nin otoritesinin güçlenmesi

Soru 16
İtalya, Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci bir devlet olmasına rağmen neden Türkiye yanlısı bir politika izlemiştir?

A) İtalya’ya vaat edilen toprakların Yunanistan’a verilmesi
B) Türklerin Sakarya Savaşı’nı kazanmış olması
C) İtalyanların Wilson İlkeleri’ne bağlı kalması
D) Sovyetler Birliği’nin Misakımillî’yi tanıması

Soru 17
Kurtuluş Savaşı’nın askerî safhası, aşağıdaki hangi antlaşma ile sona ermiştir?

A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) Mudanya Ateşkes Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Sevr Antlaşması

Soru 18
Meclis tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya “Başkomutanlık” yetkisi, aşağıdaki hangi tarihte süresiz olarak verilmiştir?

A) 05 Ağustos 1921
B) 19 Eylül 1921
C) 20 Temmuz 1922
D) 23 Ekim 1923

Soru 19
Lozan Barış Konferansı’nda görüşülen aşağıdaki konulardan hangisi en son çözüme kavuşmuştur?

A) Hatay Sorunu
B) Musul Sorunu
C) Kapitülasyonlar
D) Boğazlar Sorunu

Soru 20
Saltanatın kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

A) Millî egemenlik anlayışıyla çelişmesi
B) İstanbul Hükûmetinin Millî Mücadeleye karşı olması
C) Lozan görüşmelerine İstanbul Hükûmetinin de çağrılması
D) İtilaf Devletleri’nin saltanatın kaldırılması için baskı yapması

1.C 2.A 3.D 4.C 5.B 6.C 7.D 8.A 9.B 10.A 11.C 12.D 13.B 14.D 15.D 16.A 17.B 18.C 19.A 20.D