• T.C İnk. Tar. Ata. 2 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk meclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Refet Bele
B) İsmet İnönü
C) Fethi Okyar
D) Kâzım Karabekir

Soru 2
Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim öğretim alanında yapılan ilk çalışma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un çıkarılması
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C) Medreselerin kapatılması
D) Latin Harflerinin kabulü

Soru 3
“Medeniyim diyen Türkiye’nin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur.” ATATÜRK
Atatürk’ün bu sözü, aşağıdaki hangi inkılabı destekler niteliktedir?

A) Harf inkılabını
B) Soyadı Kanunu’nu
C) Kılık kıyafet değişikliğini
D) Ölçüler, saat ve takvimdeki değişiklikleri

Soru 4
Türkiye’nin ilk muhalefet partisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millet Partisi
B) Demokrat Parti
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Soru 5
Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi cumhuriyetin ilanından sonra yaşanmıştır?

A) Koçkiri
B) Şeyh Sait
C) Şeyh Eşref
D) Çerkez Ethem

Soru 6
Uşak’ta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir?

A) Millî bankaların kurulmasının sağlanması
B) Yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesi
C) Yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılması
D) Ham maddesi yurt içinde olan sanayi dallarının kurulması

Soru 7
Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla
C) Türk Medeni Kanunu’yla
D) Soyadı Kanunu’yla

Soru 8
Atatürk’ün önemli bir maddi desteği ile kurulan ilk özel Türk bankası, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş Bankası
B) Halkbank
C) Sümerbank
D) Ziraat Bankası

Soru 9
1879’da Seraskerlik makamına bağlı olarak kurulan Umum Jandarma Merkeziyesi, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yeniden düzenlenerek “Umum Jandarma Komutanlığı”na dönüştürülmüştür?

A) Tanzimat Dönemi
B) I. Meşrutiyet Dönemi
C) II. Meşrutiyet Dönemi
D) Cumhuriyet Dönemi

Soru 10
Mustafa Kemal’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi “Atatürk” soyadını, aşağıdaki tarihlerin hangisinde vermiştir?

A) 05 Aralık 1934
B) 09 Şubat 1934
C) 21 Haziran 1934
D) 24 Kasım 1934

Soru 11
“Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.” ATATÜRK
Atatürk’ün bu vecizesini, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz?

A) Eğitim
B) Adalet
C) Dış politika
D) Batılılaşma

Soru 12
Türkiye’nin Musul’u İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine aykırıdır?

A) Misakımillî’ye
B) Bristol Raporu’na
C) Sevr Antlaşması’na
D) Tekâlif-i Milliye Emirlerine

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanya’nın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur?

A) Sadabat Paktı’nın
B) Balkan Antantı’nın
C) Montrö Sözleşmesi’nin
D) Kuzey Atlantik İttifakı’nın

Soru 14
Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştır?

A) 23 Haziran 1939
B) 29 Haziran 1939
C) 4 Temmuz 1938
D) 20 Temmuz 1936

Soru 15
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında büyük etkisi olan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik

Soru 16
Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz?

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik

Soru 17
Atatürk’ün yakalandığı hastalığı ilk teşhis eden doktor, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rıza Nur
B) Fissenger
C) Adnan Adıvar
D) Nihat Reşat Belgeler

Soru 18
Türkiye’de II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu?

A) Demokrat Parti
B) Millî Kalkınma Partisi
C) Cumhuriyet Halk Partisi
D) Sosyal Demokrat Halkçı Parti

Soru 19
Küçük Antant, aşağıdaki hangi iki devlete karşı kurulmuştur?

A) İtalya ve Almanya’ya
B) Macaristan ve Bulgaristan’a
C) Bulgaristan ve Yunanistan’a
D) Çekoslovakya ve Yugoslavya’ya

Soru 20
NATO’nun en yetkili organı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) NATO Konseyi
B) Askerî Komite
C) NATO Asamblesi
D) NATO Sekreterliği

1.C 2.B 3.C 4.D 5.B 6.D 7.C 8.A 9.C 10.D 11.C 12.A 13.D 14.B 15.C 16.A 17.D 18.C 19.B 20.A