• Temel Dini Bilgiler 1 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi monoteist anlayışın özelliklerinden biridir?

A) Tanrı evreni idare etmektedir.
B) Hakikatlere ulaşmada din yetersizdir.
C) Tanrının varlığı ya da yokluğu bilinemez.
D) Evrenin idaresinde her tanrının farklı bir görevi vardır.

Soru 2
• M.Ö 551-479 tarihlerinde yaşamış Çin’in büyük filozofu ve din kurucusudur.
• Metafiziğinin her türünü reddetmiş, akla hitap metoduna önem vermiştir.
• Faziletin, her zaman başarıda değil ancak iyilikte ısrarda aranmasına inanmıştır.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buda
B) Hz. İsa
C) Konfüçyüs
D) Guru Nanak

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Vahye dayalıdırlar.
B) Belirli bir kabileye aittirler.
C) Ahirete iman ortak inançlarından biridir.
D) Peygambere itaat dinin esaslarından biridir.

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde mensubu en az olan dinlerdendir?

A) Hrıstiyanlık
B) İslamiyet
C) Hinduizm
D) Yahudilik

Soru 5
Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesinde aşağıdaki olayların hangisinin etkisi olmuştur?

A) Hz. Hatice ve Ebu Talip’in vefat etmeleri
B) Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskılarını artırmaları
C) Hz. Muhammed(sav.)’in Taif halkından destek görmemesi
D) Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykotu sona erdirmeleri

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşmasını ihlal etmelerinin sonuçlarından biridir?

A) Medine sözleşmesinin yapılması
B) Hendek Savaşı’nın meydana gelmesi
C) Müslümanların Mekke’yi fethetmesi
D) Müslümanların Habeşistan’a hicret etmeleri

Soru 7
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti….” (Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Evrende bir düzen vardır.
B) Evreni idare eden Allah’tır.
C) Allah’ın eşi ve dengi yoktur.
D) Evren bir gün yok olacaktır.

Soru 8
Allah’tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara – - – -, diğer varlıklarda kısmen bulunan sıfatlara da – - – - sıfatlar adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

A) semi – basar
B) zati – subuti
C) kıdem – beka
D) ilahi – insani

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi “melek” kelimesinin toplumumuzda ifade ettiği anlamlardan biri değildir?

A) İyilik
B) Saflık
C) Akıllılık
D) Güzellik

Soru 10
“Ba’sü ba’del mevt” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahşerde toplanmak
B) Ölümden sonra dirilmek
C) Sevap ve günahların tartılması
D) Hayır ve şerrin Allah’tan olması

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumlu tutulmasının sebebidir?

A) Canlı olması
B) Ölümlü olması
C) Akıllı ve İrade sahibi olması
D) Konuşma özelliğine sahip olması

Soru 12
Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?

A) Yardımı menfaat beklentisiyle yapmak
B) İşlerde doğruluktan ayrılmamak
C) Helal rızık için çalışmak
D) Oruç tutmak

Soru 13
Usulüne uygun abdest alan bir kişinin, yüzünü yıkadıktan hemen sonra aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A) Kolları yıkaması
B) Ayakları yıkaması
C) Başı mesh etmesi
D) Enseyi mesh etmesi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi namaz kılan bir kişinin secdede okuduğu tespihattır?

A) Rabbenâ lekel hamd
B) Sübhâne Rabbiyel- a’lâ
C) Sübhâne Rabbiyel-azîm
D) Semi’allahü limen hamideh

Soru 15
Aşağıdakilerdan hangisi Ramazan ayı ile ilişkili değildir?

A) Teravih namazı
B) Kadir gecesi
C) Fitre
D) Hac

Soru 16
Kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnananların birliğini sembolize eder.
B) Müslümanların ilk kıblesi Kâbe’dir.
C) Namaz kılanların döndüğü yöndür.
D) Beytul Makdis de, Müslüman- ların kıblesi olmuştur.

Soru 17
Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Dua Arapça olmalıdır.
B) Dua yalnız söz ile yapılmalıdır.
C) Maddi talepler duada yer almamalıdır.
D) Diğer insanlar için de dua etmek güzeldir.

Soru 18
Kurban bayramı aşağıdaki ayların hangisinde yer almaktadır?

A) Recep
B) Zilkade
C) Zilhicce
D) Muharrem

Soru 19
Haçta “şeytan taşlama” görevinin yapıldığı mekân hangisidir?

A) Mina
B) Merve
C) Arafat
D) Müzdelife

Soru 20
Beş vakit namazın farzlarının toplamı kaç rekâttır?

A) 40
B) 33
C) 20
D) 17

1.A 2.C 3.B 4.D 5.B 6.C 7.D 8.B 9.C 10.B 11.C 12.A 13.A 14.B 15.D 16.B 17.D 18.C 19.A 20.D