• Temel Dini Bilgiler 2 – Test 3Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Tevrat hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Musa’ya kırk yıllık bir sürede vahyedildi.
B) Orjinal nüshalar uzun süren savaşlar sonucu kaybolmuştur.
C) Kanun Kitabı, Nebiler Kitabı, Yazılar Kitabı olarak üç bölümden oluşmaktadır.
D) Ahdi Atik (Eski Ahit) diye de isimlendirilir.

Soru 2
İlahi kitapların gönderiliş sırası hangi seçenekte verilmiştir?

A) Kur’an Tevrat Zebur İncil
B) İncil Tevrat Zebur Kur’an
C) Zebur İncil Tevrat Kur’an
D) Tevrat Zebur İncil Kur’an

Soru 3Kaynak: aciklisedersleri.com
Hz. Ebu Bekir’in emriyle Kur’an ayetlerini iki kapak arasına toplamakla görevlendirilen komisyonun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Zeyd b. Sabit
D) Abdullah b. Ömer

Soru 4
Kur’anı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir

Soru 5
Vahyin ilk gelişinden sonra bir süre kesilmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir?

A) Vahyi metluv
B) Fetretül vahiy
C) Esbabı nüzül
D) Tenzilül vahiy 44

Soru 6
“Kur’an’ı güzel bir şekilde tane tane oku.” (Müzzemmil suresi, 4 . ayet)Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?

A) Tertil
B) Aşîr
C) Mukabele
D) Hatim

Soru 7
Kur’anı Kerim’in, Hz. Peygamberin ve sahabilerin açıklamalarına dayanılarak tefsir edilmesine ne denir?

A) İlmi Tefsir
B) Fıkhî Tefsir
C) Rivayet Tefsiri
D) Dirayet Tefsiri

Soru 8
“Oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret. Kötülüğü yasakla. Başına gelen belaya sabret…”Bu ayette oğluna nasihatte bulunan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Üzeyir
B) Hz. İsa
C) Hz. Lokman
D) Hz. Musa

Soru 9
“Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de …… götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında Doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötülüğe götürür. Kötülük de …… götürür. ……” (Hadisi Şerif)Bu hadiste boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Hayra Şerre
B) İyiliğe Kötülüğe
C) Doğruluğa Dalalete
D) Cennete Cehenneme

Soru 10
Kelime olarak haber getiren anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanrı
B) Peygamber
C) Vahiy
D) Melek

Soru 11Bu İçerik: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber kimdir?

A) Hz. İbrahim
B) Hz. Zekeriya
C) Hz. İsa
D) Hz. Salih

Soru 12
Bütün peygamberlerin üstün bir anlama ve anlatma kabiliyetine sahip olmalarına ne denir?

A) İsmet
B) Sıdk
C) Emanet
D) Fetanet

Soru 13
Hz. Muhammed ilk vahyi nerede ve kaç yaşında aldı?

A) Arafat 40
B) Sevr 30
C) Hira 40
D) Uhud 30

Soru 14
Hz. Muhammed’in hicretten önce, mesajını ulaştırmak için gittiği ve hoş karşılanmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taif
B) Habeşistan
C) Tebük
D) Medine

Soru 15
Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde Medineli Yahudiler, Müslümanlar ve diğer gruplar arasında toplumsal barışa yönelik bir anlaşma yaptı.Bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Akabe Biatı
B) Medine Vesikası
C) Hudeybiye Sözleşmesi
D) Kardeşlik Antlaşması

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye barış antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

A) On yıl süreyle taraflar birbiriyle savaşmayacaklar.
B) Mekke’den birisi Müslüman olarak Medine’ye sığınırsa iade edilecek.
C) Arap kabileleri istedikleri tarafla anlaşma yapmakta serbest olacak.
D) Her iki taraf birbirinin inanç ve ibadetine saygı duyacak.

Soru 17Bu Test: www.aciklisedersleri.com dan Alınmıştır
Kelime olarak büyüklük, büyük olma, kendini başkalarından üstün görme gibi anlamlara gelen, İslam’ın hoş görmediği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haset
B) Kibir
C) Gıybet
D) İftira

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Kelam biliminin amaçlarından biridir?

A) Kur’anı Kerim’i indiği tarihi zemin içinde anlatmak
B) Hz. Muhammed’in sünnetinin yerel ve evrensel boyutunu kavratmak
C) İslam dininin inanç esaslarını kavratmak
D) İnsanın temel hak ve hürriyetlerini farkettirmek

Soru 19
Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarını konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadis
B) Tefsir
C) Tasavvuf
D) Fıkıh

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Tasavvuf biliminin amaçlarından biri değildir?

A) Kişinin iman ve itaat etmesini sağlamak
B) Her sözünde, her işinde dine sarılmak
C) Kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak
D) Dinin anlaşılmasında hadis ve sünnetin önemini fark ettirmek

1.A — 2.D — 3.C — 4.C — 5.B — 6.A — 7.C — 8.C — 9.D — 10.B — 11.A — 12.D — 13.C — 14.A — 15.B — 16.D — 17.B — 18.C — 19.A — 20.D