• Temel Dini Bilgiler 2 Test 8Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi “suhuf” verilen peygamberlerden biridir?

A) Hz. İbrahim
B) Hz. Salih
C) Hz. Harun
D) Hz. Nuh

Soru 2
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Zebur, Hz. Musa’ya indirilmiştir.
B) Ahd-i Atik, İncil’e verilen isimdir.
C) Tevrat, Zebur’dan sonra indirilmiştir.
D) Ahid Sandığı, Yahudilerin kutsallarındandır.

Soru 3
Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinde veya çoğaltılmasında aşağıdaki sahabelerden hangisi katkıda bulunmamıştır?

A) Hz. Zeyd b. Sabit
B) Hz. Ebu Bekir
C) Hz. Abbas
D) Hz. Ömer

Soru 4
Kur’an, öncelikle indirildiği toplumu muhatap almış, bununla birlikte tüm insanları ilgilendiren genel mesajlara da yer vermiştir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi, indirildiği topluma özel bir mesaj içermektedir?

A) “İnsan neden yaratıldığına bir baksın!”(Târık suresi, 5.ayet)
B) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yûsuf suresi, 2. ayet)
C) “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık… ”(Hucurat suresi, 13.ayet)
D) “Gerçek şu ki, insan kendini kendisine yeterli görerek azar.”(Alak suresi, 6-7.ayetler)

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili değildir?

A) Cüz
B) Sure
C) Hizb
D) Tecvit

Soru 6
Kur’an’ı Kerim’in genellikle on ayetten oluşan, özel işaretlerle ayrılmış ve çoğunlukla namazların sonunda okunan kısımlarına ne denir?

A) Aşir
B) Hatim
C) Tertil
D) Mukabele

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konularından biri değildir?

A) İnanç
B) Ahlak
C) Ticaret
D) İbadet

Soru 8
• Çevremizde Yasin, Taha ve Ecrin gibi isimlerin varlığı
• Taziyelerde “inna lillah ve inna ileyhi raciun” ayetinin okunması
• Evlere nazardan koruduğuna inanılan ayetlerin asılması

Verilen bilgiler Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisine delil oluşturur?

A) Kültürümüzdeki etkisine
B) Allah tarafından korunduğuna
C) Aklı kullanmayı teşvik ettiğine
D) Kamil insan modeli sunduğuna

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olup olmadığı tartışmalıdır?

A) Hz. İsmail
B) Hz. İdris
C) Hz. Üzeyr
D) Hz. Hud

Soru 10
“Ben, Allah’tan, hepinizden daha çok çekinir ve sakınırım. Lakin ben, bazen nafile oruç tutarım bazen de tutmam, gecenin üçte birinde namaz kılarım, üçte birinde uyurum.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Peygambere olan ihtiyaç
B) İbadetlerde dengeli olma
C) İbadetlerde devamlılık
D) İman amel ilişkisi

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e verilen lakaptır?

A) el-Hakem
B) es-Sıddık
C) el-Faruk
D) el-Emin

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretten önce vefat etmiştir?

A) Hz. Mus’ab b.Umeyr
B) Hz. Halid b. Velid
C) Hz. Hatice
D) Hz. Aişe

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethi sırasında Hz. Peygamber’in “sığınmaları durumunda insanların emin olacakları”nı ilan ettiği yerlerden biri değildir?

A) Ebû Süfyan’nın evi
B) Kişinin kendi evi
C) Harem-i Şerîf
D) Dârü’l-Erkâm

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşması’ndan önce gerçekleşmiştir?

A) Veda Haccı
B) Uhud Savaşı
C) Mekke’nin fethi
D) Hz. Peygamberin vefatı

Soru 15
Ahlakın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan davranışları
B) Yaşayan dinler
C) İman esasları
D) Örf ve adetler

Soru 16
“Artık kim (elinde bulunandan) verir ve (Allah’tan) sakınırsa, en güzeli (Allah’ın birliğini) tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. (Leyl suresi, 5-7. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmemiştir?

A) İyilik etmek
B) Cömert olmak
C) Hoşgörülü olmak
D) Kötülükten sakınmak

Soru 17
Selamın yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez?

A) Sevgi ve saygı
B) Güven ve dostluk
C) Barış ve hoşgörü
D) Küskünlük ve dargınlık

Soru 18
Başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmaktır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalan
B) Sui zan
C) Gıybet
D) İftira

Soru 19
Hz. Muhammed (sav.)’den günümüze kadar Müslüman toplumların din, sosyal hayat, siyaset, kültür ve medeniyet alanlarında yaşadıklarını inceleyen bir ilim dalıdır.
Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberler Tarihi
B) Mezhepler Tarihi
C) Dinler Tarihi
D) İslam Tarihi

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi matematik alanında tanınmış bilim insanlarından biridir?

A) Harezmi
B) İbn Batuta
C) Katip Çelebi
D) Evliya Çelebi

1.A 2.D 3.C 4.B 5.D 6.A 7.C 8.A 9.C 10.B 11.D 12.C 13.D 14.B 15.A 16.C 17.D 18.B 19.D 20.A